Categoria: Recursos humans

Convocatòria de Cap de Cirurgia de l'Hospital Can Misses

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 77, de dia 10 de juny de 2021, s’ha publicat la Resolució de 22 d’abril de 2021, de la Directora Gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, per la qual es convoca pel sistema de lliure designació el lloc de Cap de Secció de Cirurgia de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Can Misses de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.

Entre d'altres, els requisits específics són:

  • Podran participar en aquesta convocatòria els facultatius amb nomenament com a personal estatutari fix que ostentin plaça en l'especialitat en la qual participin, així com els facultatius amb nomenament de funcionari de carrera, o laboral fix, que prestin serveis en hospitals de titularitat pública en l'especialitat que es tracti.
  • No obstant això, si es declara deserta la present convocatòria per no concórrer personal estatutari fix que compleixi els requisits establerts, es pot designar, per un període de dos anys, a personal estatutari interí que compleixi els requisits esmentats i que hagi presentat la seva sol·licitud, i hagi complert la resta de formalitats corresponents, en el termini establert.
  • Serà requisit mínim indispensable haver exercit en una plaça de l'especialitat que es tracti durant un període no inferior a dos anys.
  • Se sumaran els períodes d'acompliment de plaça de l'especialitat corresponent en els diferents serveis i hospitals. Es comptabilitzaran com un solament els períodes de temps en els quals, si escau, s'hagin exercit simultàniament més d'una plaça.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

[Font: BOIB. Núm. 077. 10/06/2021]

[Foto: Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera]