Categoria: Recursos humans

Convocatòria de diferents places per al Servei de Salut de les Illes Balears

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 94 de 15 de juliol, s'han publicat tres Resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 9 de juliol de 2021, per les quals s’aproven la convocatòria, les bases, el temari i el barem de mèrits, i es designa el tribunal qualificador dels concursos oposició per cobrir les places vacants de personal estatutari fix de les categories d'òptic/a optometrista, higienista dental i odontòleg/a estomatòleg/a.

Òptic/a optometrista

Per la categoria d'òptic/a optometrista es convoquen 7 places de personal estatutari fix, 4 pel sistema de torn lliure i 3 pel de promoció interna.

Requisits

Tenir el títol universitari oficial de Diplomat o Grau en Òptica i Optometria.

Higienista dental d'àrea d'atenció primària

Per la categoria d'higienista dental d'àrea d'atenció primària es convoquen 7 places de personal estatutari fix pel sistema de torn lliure.

Requisits

Tenir el títol de tècnic/a superior en higiene bucodental o una titulació equivalent.

Odontòleg/a estomatòleg

Per la categoria d'odontòleg/a estomatòleg/a d'àrea d'atenció primària es convoquen 8 places, 6 pel sistema de torn lliure i 2 pel de promoció interna.

Requisits

Tenir qualsevol de les titulacions següents: Llicenciatura o grau en Odontologia.

Per a les tres convocatòries s'hauran d'acreditar coneixements de llengua catalana exigits per la normativa vigent. 

Termini per presentar les sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds per a qualsevol de les tres categories és d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució al BOIB.

Les sol·licituds de participació en el procés selectiu s'hauran de presentar mitjançant tràmit electrònic. L'accés a l'enllaç electrònic de la sol·licitud d'admissió a aquest procés selectiu i les instruccions per al correcte emplenament i presentació estaran disponibles al portal web de l'IB-Salut i a la seu electrònica del Govern de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquestes Resolucions, que exhaureixen la via administrativa, es poden interposar recursos de reposició davant el director general del Servei de Salut de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació de la Resolució.

També es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la Resolució.

[Font: BOIB. 15/07/2021]

[Foto: IB-Salut]