Categoria: Recursos humans

Publicació del llistat de persones que han superat el concurs oposició de la categoria facultatiu/va especialista d’àrea de cirugia toràcica

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 94 de 15 de juliol, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 13 de juliol de 2021, per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/va especialista d’àrea de cirurgia toràcica dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

La publicació de la Resolució obre un termini de 20 dies hàbils, comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució, perquè les persones que han superat el procés selectiu i les que figuren a les llistes complementàries aportin, entre d'altres, els documents següents:

  • Fotocòpia compulsada del certificat que acrediti tenir com a mínim el nivell B1 de coneixements de català
  • Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació.

Llistat publicat

Sector Ponent, annex 1

****3108Q PERNA, VALERIO 

****1008C GIGIREY CASTRO, ORLANDO

****6722S ARANGO TOMAS, ELISABET

Sector Ponent, annex 2

****7609H TRUJILLO SANCHEZ DE LEON, MARIA DOLORES

[Font: BOIB núm. 94. 15/07/2021]

[Foto: Hospital Universitari Son Llàtzer]