Categoria: Recursos humans

Adjudicació d'una plaça vacant del grup de gestió de la funció administrativa (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d'Atenció a Urgències 061 Balears

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 94 de 15 de juliol, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Gerència d'Atenció a Urgències 061 Balears de les Illes Balears per la qual s'adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça vacant del grup de gestió de la funció administrativa (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d'Atenció a Urgències 061 Balears.

La publicació d'aquesta resolució eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses i adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, la plaça del grup de gestió de la funció administrativa (A2) d'aquesta convocatòria a la senyora Catalina Isabel Besga Coll, atès que és l'única candidata.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució.

No obstant això, s'hi pot interposar un recurs de reposició davant el mateix òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació de la resolució. En aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que no s'hagi dictat una resolució expressa o presumpta sobre el recurs de reposició.

[Font: BOIB núm. 94. 15/07/2021]

[Foto: Infosalut / Urgències, Hospital Comarcal d’Inca / CC BY-NC-SA 4.0]