Categoria: Recursos humans

Convocatòria d'un concurs oposició de tècnic/a mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 101 de 29 de juliol, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 de juliol de 2021 per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, el temari i el barem de mèrits, i es designa el tribunal qualificador del concurs oposició per cobrir les places vacants de personal estatutari fix de la categoria de tècnic/a mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria del Servei de Salut de les Illes Balears.

Es convoca un concurs oposició per cobrir 649 places vacants de personal estatutari fix de la categoria de tècnic/a mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, corresponents a l'oferta d'ocupació pública aprovada pels Acords del Consell de Govern de 22 de desembre de 2017 i de 14 de desembre de 2020, d'acord amb la distribució següent:

  • 614 places per al torn lliure, 43 de les quals corresponen a la reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sens perjudici que s'hagi d'acreditar la capacitat funcional per acomplir les funcions que es derivin del nomenament.
  • 35 places per al torn de promoció interna, 3 de les quals corresponen a la reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sens perjudici que s'hagi d'acreditar la capacitat funcional per acomplir les funcions que es derivin del nomenament.

Per poder optar a participar en aquest procés s'han de complir, entre d'altres, amb els següents requisits:

  • Tenir el títol de tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria (cicle formatiu grau mitjà, branca sanitària) o de formació professional de primer grau en branca sanitària, relacionada amb auxiliars d'infermeria o auxiliars de clínica
  • Acreditar els coneixements de llengua catalana exigits per la normativa vigent en matèria de política lingüística de les Illes Balears per mitjà d'un certificat expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública o per qualsevol dels expedits o reconeguts com a equivalents o homologats per la Direcció General de Política Lingüística.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds de participació en aquest procés selectiu s'hauran de presentar mitjançant el tràmit electrònic disponible en aquest enllaç.

Termini per presentar les sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds és d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució al BOIB.

[Font: BOIB núm. 101. 29/07/2021]

[Foto: Banc d'Imatges Infermeres. Ariadna Creus i Àngel García / Infermera d'atenció primària busca un pols pedi per comprovar la circulació / CC BY-NC-SA 4.0]