Categoria: Recursos humans

Adjudicació del lloc de treball de supervisor/a de la Unitat de Pavelló Galatzó de l'Hospital Psiquiàtric

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 101 de 29 de juliol, s'ha publicat la resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat de Pavelló Galatzó (Unitat Mitja Estada) de l'Hospital Psiquiàtric.

L'adjudicació del lloc de treball de supervisor/a de la Unitat Pavelló Galatzó (Unitat Mitja Estada) de l'Hospital Psiquiàtric ha sigut per: Mercedes Torres Montesa.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes a comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la resolució.

[Font: BOIB núm. 101. 29/07/2021]

[Foto: Infosalut / Hospital Psiquiàtric de Palma / CC BY-NC-SA 4.0]