Categoria: Recursos humans

Provisió del lloc de cap de secció del Sistema d’Informació Poblacional i Targeta Sanitària Individual del Servei de Salut de les Illes Balears

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 102 de 31 de juliol, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 de juliol de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de feina de cap de secció de Sistema d'Informació Poblacional i Targeta Sanitària Individual de la plantilla orgànica autoritzada dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears.

Requisits

Les persones aspirants hauran de reunir, entre d'altres, els següents requisits: 

 • Pot participar en aquesta convocatòria el personal estatutari fix de gestió i serveis dels subgrups A1, A2 o C1.
 • Les persones participants han d'estar en situació de servei actiu o de reserva de plaça, i prestar servei en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut.
 • Han d'haver prestat servei per un període mínim de 2 anys en l'àrea d'activitat corresponent al Sistema d'Informació Poblacional i Targeta Sanitària en centres i institucions dels serveis de salut de les Comunitats Autònomes o del Sistema Nacional de Salut que tenguin implantat el programa informàtic CIVITAS i eSil de consulta de dades de la Seguretat Social i la Plataforma d'Interoperativitat d'Índex de Pacients (EMPI).
 • Han de tenir reconegut el nivell 3 de carrera professional en alguna de les categories indicades en el primer punt.

Funcions

 • Organitzar, controlar i planificar el treball de la unitat, en coordinació amb el/la cap del Servei de Sistema d'Informació Poblacional i TSI.
 • Gestionar la base de dades del programa poblacional (actualment CIVITAS), que constitueix el registre fonamental de les persones usuàries del sistema sanitari de les Illes Balears.
 • Fer d'enllaç funcional entre el Sistema Nacional de Salut, l'Institut Nacional de la Seguretat Social i la Tresoreria General de la Seguretat Social, a més d'altres organismes.
 • Fer d'enllaç funcional entre els Serveis Centrals i les Unitats de Registre de Població i tramitació de la targeta sanitària de GAP-Mallorca, GAP Menorca, GAP-Eivissa i Formentera i altres que es creïn marcant les directrius amb relació a l'adaptació a la normativa i a les noves versions del programa.
 • Ser la persona de referència davant qualsevol dubte que es pugui plantejar amb relació al registre de població i reconeixement del tipus d'assegurança.
 • Organitzar sessions formatives orientades al registre i a la correcta recollida de dades identificatives dirigides al personal de les admissions i serveis d'urgència de centres de salut i hospitals.
 • Fer el seguiment dels projectes d'història de salut, prescripció farmacèutica i facturació, que comparteixen informació continguda en la base de dades de CIVITAS.
 • Fer el seguiment de les deficiències que puguin sorgir per al correcte manteniment de l'aplicació. Revisar la implantació anual de modificacions, actualitzacions i noves funcionalitats en el programa.
 • Qualsevol altra funció que li sigui assignada per la persona responsable del servei o de la direcció.

Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds poden presentar-se dins un termini de 20 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució.

[Font: BOIB núm. 102. 31/07/2021]

[Foto: Govern de les Illes Balears]