Categoria: Recursos humans

Adjudicació del lloc de cap de secció de Neurologia de l'Hospital Can Misses

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 104 de 5 d'agost de 2021, s'ha publicat l'adjudicació del lloc de Cap de Secció de Neurologia de l'Hospital Can Misses.

L'adjudicació ha estat per a la Sra. Raquel Fátima Bernal Rodríguez (amb DNI ****51065).

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la vida administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en un termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver rebut la notificació.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació.

[Font: BOIB núm. 104. 05/08/2021]

[Foto: Govern de les Illes Balears]