Categoria: Recursos humans

Convocatòria del lloc de cap de secció d’Hematologia i Hemoteràpia de l’Hospital Mateu Orfila

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 104 de 5 d'agost de 2021, s'ha publicat la resolució de 2 d’agost, del director de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca, per la qual es convoca pel sistema de lliure designació el lloc de cap de secció d’Hematologia i Hemoteràpia de l’Hospital Mateu Orfila.

Requisits

Entre d'altres, els aspirants hauran de complir amb els següents requisits:

  • Estar en possessió del corresponent títol oficial que habiliti per a l'exercici professional, amb l'especialitat requerida per al tipus de lloc pel qual s'opta.
  • Tenir el corresponent nivell B1 de coneixement de la llengua catalana.
  • Ser facultatiu amb nomenament com a personal estatutari fix amb plaça en l'especialitat en la qual participa, facultatiu amb nomenament de funcionari de carrera, o laboral fix, que prestin serveis en hospitals de titularitat pública en l'especialitat que es tracti.

  • Haver exercit en una plaça de l'especialitat que es tracti durant un període no inferior a dos anys. 

Termini de presentació de sol·licituds

La sol·licitud per participar en el procés selectiu, dirigida a l'òrgan convocant, ha de presentar-se en el termini de vint dies naturals a partir de l'endemà a la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

[Font: BOIB núm. 104. 05/08/2021]

[Foto: Àrea de Salut de Menorca]