Categoria: Recursos humans

Convocatòria del lloc de cap de servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Mateu Orfila

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 104 de 5 d'agost de 2021, s'ha publicat la Resolució de 2 d’agost, del director de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca, per la qual es convoca pel sistema de lliure designació el lloc de cap de servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Mateu Orfila.

Requisits

Els aspirants hauran de complir, entre d'altres, amb els següents requisits:

  • Estar en possessió del corresponent títol oficial que habiliti per a l'exercici professional, amb l'especialitat requerida per al tipus de lloc pel qual s'opta.
  • Tenir el corresponent nivell B1 de coneixement de la llengua catalana.
  • Podran participar en aquesta convocatòria els facultatius amb nomenament com a personal estatutari fix que ostentin plaça en l'especialitat en la qual participin, així com els facultatius amb nomenament de funcionari de carrera, o laboral fix, que prestin serveis en hospitals de titularitat pública en l'especialitat que es tracti.
  • Serà requisit mínim indispensable haver exercit en una plaça de l'especialitat que es tracti durant un període no inferior a tres anys.

Termini de presentació de sol·licituds

La sol·licitud per participar en el procés selectiu, dirigida a l'òrgan convocant, ha de presentar-se en el termini de vint dies naturals a partir de l'endemà a la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

[Font: BOIB núm. 104. 05/08/2021]

[Foto: HOSPITALLAMILAGROSA / HospitalLaMilagorsa_microscopiaServicioAnatomíapatológica(10) / CC BY-NC-ND 2.0]