Categoria: Recursos humans

Provisió, per promoció interna, del lloc de metge/essa d'urgències d'Atenció Primària de Mallorca

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 103 de dia 3 d'agost, s'ha publicat la resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 28 de juliol de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria metge/metgessa d'urgències a atenció primària de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca.

El lloc de treball serà al  SUAP S'Escorxador, sense perjudici de què la persona seleccionada pugui ser destinada en qualsevol moment a un altre lloc, centre o servei de l'Àrea de Salut de Mallorca dependent d'aquesta Gerència.

Requisits

  • Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears i prestar serveis a la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca
  • Pertànyer als subgrups A1 (sempre que siguin categories diferents de la que es convoca), A2, C1 o C2 o a altres agrupacions professionals.
  • Estar en la situació de servei actiu.
  • Tenir el títol de metge especialista en medicina familiar i comunitària o el certificat previst a l'article 3 del Real decret 853/1993, de 4 de juny, o algun dels títols, certificats o diplomes a què fa referència l'article 30 de la Directiva 93/16/CEE, l'enumeració del qual figura en l'apartat 1 de la Comunicació 96/C 363/04, de la Comissió Europea, o siguin titulars dels certificats previstos a l'article 36.4 d'aquesta Directiva
  • Tenir el certificat del nivell B1 de català

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals des de l'endemà de la publicació de la resolució.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació en el BOIB.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB.

[Font: BOIB núm. 103. 03/08/2021]

[Foto: Centre de Salut de Vila]