Categoria: Recursos humans

Adjudicació d'una plaça vacant de personal estatutari de gestió i serveis d’Atenció Primària de Mallorca

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 103 de dia 3 d'agost de 2021, s'ha publicat la resolució del director gerent d'Atenció Primària de Mallorca de 28 de juliol de 2021 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup de gestió de funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca.

La resolució adjudica la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup de gestió de funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada d'Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 4/2021) al senyor Gabriel Masana Rotger, amb DNI ****2127-S.

La persona interessada disposa d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació de la resolució definitiva en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per a prendre possessió de la plaça adjudicada en promoció interna temporal.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació en el BOIB.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB.

[Font: BOIB núm. 103. 03/08/2021]

[Foto: CS Muro Marines]