Categoria: Recursos humans

Adjudicació del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària de la zona bàsica de salut d’Es Raiguer

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 103 de dia 3 d'agost de 2021, s'ha publicat la resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 18 de juny de 2021 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) d’Es Raiguer de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca.

La resolució adjudica el lloc de feina a  la senyora Maciana Marimón Moragues, amb DNI ****2903-B.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació.

[Font: BOIB núm. 103. 03/08/2021]

[Foto: Àrea de Salut de Menorca]