Categoria: Recursos humans

Convocatòria del lloc de cap del Servei de Control i Gestió d'Admissió de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital de Manacor

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 109 de dia 17 d'agost de 2021, s'ha publicat la resolució de la directora gerent de l’Hospital de Manacor de 12 d’agost de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de cap del Servei de Control i Gestió d’Admissió de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital de Manacor.

Característiques i funcions del lloc de feina

Depèn orgànicament i funcional de la directora gerent de l'Hospital de Manacor i ha d'acomplir les funcions de cap del Servei de Control i Gestió d'Admissió de l'Hospital de Manacor, que són les següents:

 • Estudi i control de les dades de l'activitat (rehabilitació, diàlisi, consultes externes, hospitalització i urgències)
 • Gestió, control i coordinació dels serveis d'Admissió, Atenció a les Persones, Documentació Clínica i Arxius, i Gestió d'Agendes
 • Seguiment de les llistes d'espera (quirúrgica i de consultes externes)
 • Organització de les derivacions a altres centres, dins i fora de l'àrea del Servei de Salut
 • Revisió i control de la facturació i de les peticions en centres concertats
 • Monitorar i gestionar els objectius definits pel Servei d'Admissió en el contracte de gestió
 • Control de qualitat de les aplicacions informàtiques emprades al Servei d'Admissió
 • Prevenció: impulsar i coordinar totes les actuacions que es duguin a terme al Servei i controlar que segueixin les directrius establertes sobre prevenció de riscs laborals, a fi de garantir la seguretat i la salut dels components del Servei i de les persones que el visitin
 • Proposar a la Direcció Gerència la metodologia per al procés de planificació estratègica, i assessorar-la-hi, a fi de complir els objectius establerts pel Servei de Salut
 • Mantenir les relacions tècniques operacionals amb els organismes externs que consulten i requereixen informació sobre els indicadors de la gestió del Servei d'Admissió
 • Qualsevol altra tasca que li pugui encomanar la Direcció Gerència

Requisits

 • Tenir la condició de personal estatutari fix de gestió i serveis i pertànyer a alguna categoria dels subgrups A1 o A2
 • Estar en la situació de servei actiu o de reserva de plaça en alguna institució sanitària del Sistema Nacional de Salut
 • Acreditar el nivell de coneixements de català establert per la normativa aplicable

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

[Font: BOIB núm. 109. 17/08/2021]

[Foto: Hospital de Manacor]