Categoria: Recursos humans

S'adjudica una prefectura de secció del Servei de Cirurgia de l’Hospital Can Misses

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 108 de dia 14 d'agost de 2021, s'ha publicat l'adjudicació, pel procediment de lliure designació, d’una prefectura de secció del Servei de Cirurgia de l’Hospital Can Misses de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.

Adjudicació

S'adjudica el lloc de cap de Secció de Cirurgia de l'Hospital Can Misses de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera a la Senyora María Teresa Perea Olea (amb DNI 38444****).

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la vida administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en un termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver rebut la notificació.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació.

[Font: BOIB núm. 108. 14/08/2021]

[Foto: Hospital Universitari Son Llàtzer]