Categoria: Recursos humans

Aprovació de la convocatòria de comissió de serveis de director/a de la Residència de Felanitx

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 122 de dia 7 de setembre de 2021, s'ha publicat la resolució d'aprovació de la convocatòria de comissió de serveis CS 68/2021 per seleccionar el director/a de la Residència de Felanitx de l'Àrea d'Atenció Sociosanitària.

Funcions:

a) Dirigir, coordinar i supervisar amb caràcter general el funcionament del centre, i assumir la responsabilitat en matèria organitzativa, règim general de funcionament, control i supervisió de la qualitat dels serveis i de les condicions de treball del personal.

b) Integrar la gestió de la prevenció dels riscos laborals al centre.

c) Dirigir totes les sessions multidisciplinàries del centre, delegant aquelles que consideri necessari

d) Exercir la direcció i supervisió del personal del centre amb atenció als criteris del Departament de Recursos Humans, incloent-hi fixar els horaris dels serveis, prèviament negociats amb els representants dels treballadors, vigilant-ne l'eficàcia i qualitat.

e) Supervisar la millor adaptació i integració del resident al centre

f) Donar assessorament i suport, dins l'àmbit de les seves facultats, als òrgans de participació.

g) Dirigir, organitzar i avaluar de manera contínua els recursos tant material com econòmics de la residència, procurant la consecució de la seva missió i objectius de manera eficaç en ordre als principis de legalitat, agilitat administrativa i transparència.

h) Qualsevol altra que li pugui ser encomanada en relació amb les anteriors.

Requisits:

A aquesta convocatòria es pot presentar el personal funcionari de carrera de l'IMAS, del Consell de Mallorca, d'altres administracions locals i administracions autonòmiques que reuneixi els requisits exigits referents a grup, Escala, Subescala, classe, especialitat, coneixements de llengua catalana i altres requisits del lloc de feina, especificats a la convocatòria.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds comença l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i finalitza en un termini de set dies hàbils, a comptar de l'endemà d'haver-se publicat l'anunci de la convocatòria en el BOIB.

[Font: BOIB núm. 122. 07/09/2021]

[Foto: Banc d’Imatges Infermeres / Infermera de l’EAR Collserola administra insulina a una resident durant l’esmorzar al menjador / CC BY-NC-ND 2.0]