Categoria: Recursos humans

Bases i convocatòria que regeixen la cobertura del lloc de treball de director/a de l’Hospital Residència Assistida, gestionada pel Consell d'Eivissa

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 120 de dia 4 de setembre de 2021, s'han publicat les bases i la convocatòria que regeixen la cobertura del lloc de treball de director/directora de l’Hospital Residència Assistida que gestiona el Consell Insular d’Eivissa.

Funcions

 • Dirigir, coordinar i supervisar el funcionament del centre a fi d'acomplir la missió d'aquest: oferir atenció sociosanitària en situacions de dependència biològica, psicològica o social a través del desenvolupament de programes específics.
 • Dirigir i gestionar els recursos humans, econòmics i materials, unificant criteris i aplicant una visió global i de conjunt del Centre.
 • Assessorar els òrgans de la corporació proporcionant la informació necessària sobre temes propis del Servei i dels àmbits que la conformen, procurant un sentit global d'actuació i coherent amb les capacitats i possibilitats del Servei i dels recursos que té a la seva disposició.
 • Dissenyar i proposar plans i procediments en matèria de gestió del Servei.
 • Dissenyar estratègies i procediments propis del servei i executar-ne la direcció.
 • I, en general, altres funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Requisits

 • Ser personal funcionari/ària de carrera de qualsevol administració pública del grup A, subgrups A1 o A2 i trobar-se en servei actiu o en qualsevol altra situació administrativa que, d'acord amb la normativa vigent, possibiliti participar en una convocatòria de provisió de llocs de treball, i haver estat com a mínim dos anys en el seu lloc de treball definitiu fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat de les excepcions que contempla la llei.
 • Posseir formació complementària d'especialista universitari en dependència, discapacitat, geriatria, gerontologia, direcció de centres residencials o altres àrees de coneixement relacionades amb l'àmbit d'atenció a la dependència.
 • Estar en possessió d'un certificat de coneixements de llengua catalana corresponent al nivell C1 o superior.

Termini de presentació de sol·licituds

Les persones que reuneixin els requisits exigits i vulguin participar en aquest procediment de provisió de lloc, hauran de presentar la sol·licitud en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

[Font: BOIB núm. 120. 04/09/2021]

[Foto: Banc d’Imatges Infermeres / La infermera d’atenció domiciliària mesura l’INR pel control d’anticoagulants en sang / CC BY-NC-ND 2.0]