Categoria: Recursos humans

Es convoca una plaça d'higienista dental a Atenció Primària de Mallorca

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 148 de dia 28 d'octubre de 2021 s'ha publicat la resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 22 de setembre de 2021, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria higienista dental d'àrea d'atenció primària de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca.

El lloc, centre de treball i adscripció funcional serà la Unitat de salut bucodental de Llevant a Son Servera, sense perjudici de què la persona seleccionada pugui ser destinada en qualsevol moment a un altre lloc, centre o servei de l'Àrea de Salut de Mallorca dependent d'aquesta Gerència.

La finalització de la promoció interna temporal quan la plaça sigui ocupada per personal fix per mitjà d'un procediment establert legalment o reglamentària o quan la plaça sigui amortitzada.

Requisits

  • Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears i prestar serveis a la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca. Si la convocatòria es declara deserta en el cas que no s'hi hagi presentat ningú que compleixi els requisits, es preveu expressament que no s'estengui al personal que compleixi els requisits de la resta de gerències de l'IB-Salut de l'Àrea de Salut de Mallorca.
  • Pertànyer als subgrups C1 (sempre que siguin categories diferents de la que es convoca) o C2 o a altres agrupacions professionals.
  • Estar en la situació de servei actiu.
  • Tenir el títol de tècnic/a superior en higiene bucodental, el títol de formació professional de segon grau -higienista dental- o el certificat acreditatiu d'habilitació professional expedit per l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma, o estar en condicions d'obtenir-lo dins del termini de presentació de sol·licituds.
  • Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell B1

Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds han de presentar-se en el termini de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria.

[Font: BOIB núm. 148. 28/10/2021]

[Foto: dave / Mouth / CC-by-sa-2.0]