Categoria: Recursos humans

Convocatòria per cobrir una plaça de FEA de Psiquiatria de l’Hospital Comarcal d’Inca

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 148 de dia 28 d'octubre de 2021, s'ha publicat la resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca de 25 d´octubre de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça de FEA de Psiquiatria de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Comarcal d’Inca.

A les persones seleccionades per ocupar la plaça indicada se li expedirà un nomenament de personal estatutari per promoció interna temporal d'una plaça de FEA de Psiquiatria.

Durant el temps que la persona interessada ocupi una plaça en promoció interna temporal, el règim jurídic és el següent:

  • Es mantindrà en la situació de servei actiu i amb la reserva de plaça en la seva categoria d'origen.
  • Percebrà les retribucions corresponents a les funcions acomplertes, excepte els triennis, que seran els corresponents a la seva categoria d'origen.
  • No suposarà cap consolidació de cap dret de caràcter retributiu o en relació amb l'obtenció de nou nomenament sense perjudici de la possible consideració com a mèrit en els procediments selectius i de provisió.

Requisits

  • Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut i prestar serveis a l'Hospital Comarcal d'Inca. Si la convocatòria es declara deserta en el cas que no s'hi hagi presentat ningú que compleixi els requisits, es preveu expressament que s'estengui al personal que compleixi els requisits de la resta de gerències.
  • Pertànyer als grups A1 (sempre que siguin categories diferents de la que es convoca), A2, C1 o C2 o a altres agrupacions professionals.
  • Estar en la situació de servei actiu en la categoria en la qual ocupa la plaça fixa.
  • Tenir el títol d'especialista en Psiquiatria o en condicions d'obtenir-lo.
  • Tenir el certificat B1 de llengua catalana, d'acord amb la normativa vigent.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds és de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució de convocatòria.

[Font: BOIB núm. 148. 28/10/2021]

[Foto: Infosalut / Hospital d’Inca exterior / CC BY-NC-SA 4.0]