Categoria: Recursos humans

Es convoca la provisió dels llocs de treball de Cap de Secció del Departament de Control de Gestió i de Cap de Secció d’Inversions de Son Espases

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 152 de dia 4 de novembre de 2021, s'han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 28 d’octubre de 2021, per la qual es convoquen les provisions, pel sistema de concurs, dels llocs de treball de cap de secció del Departament de Control de Gestió i de cap de secció d’Inversions de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases.

Els requisits per al lloc de cap de secció del Departament de Control de Gestió són els següents:

 • Tenir la titulació oficial que habiliti per a l'exercici professional del lloc de feina o estar en condicions de obtenir-la dins del termini per presentar la sol·licitud.
 • Acreditar els coneixements de llengua catalana del nivell B2.
 • Ser personal estatutari fix de gestió i serveis del subgrups A1, A2 o C1.
 • Estar en situació de servei actiu o de reserva de plaça, i prestar servei en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut.
 • Han de comptar amb formació relacionada amb l'estadística, economia, gestió empresarial o matemàtiques.
 • Han d'haver prestat serveis per un termini mínim de 18 mesos en una Unitat de Control de Gestió.
 • Han d'acreditar més d'un any d'experiència professional utilitzant el Sistema Power-BI.
 • Han de tenir reconegut el nivell 3 de carrera professional.

Els requisits per al lloc de cap de secció d'Inversions són els següents:

 • Tenir la titulació oficial que habiliti per a l'exercici professional del lloc de feina o estar en condicions de obtenir-la dins del termini per presentar la sol·licitud.
 • Acreditar els coneixements de llengua catalana del nivell B2.
 • Ser personal estatutari fix de gestió i serveis del subgrups A1, A2 o C1.
 • Estar en situació de servei actiu o de reserva de plaça, i prestar servei en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut.
 • Han d'haver prestat servei per un termini mínim de dos anys en Departaments d'Inversions de centres del Servei de Salut de les Illes Balears.
 • Han d'haver gestionat grups de persones (personal al seu càrrec) amb anterioritat, com a mínim durant un termini de dos anys.
 • Han d'acreditar ús i maneig de SAP-AF i MM durant un termini mínim de dos anys.
 • Han de tenir reconegut el nivell 3 de carrera professional.

Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds per les dues convocatòries han de presentar-se en el termini de vint dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució de convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

[Font: BOIB núm. 152. 04/11/2021]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]