Categoria: Recursos humans

Convocatòria del lloc de feina de cap de grup de l’Equip d’Atenció Primària de la zona bàsica de salut de Dalt Sant Joan

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 156 de dia 11 de novembre de 2021, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 4 de novembre de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de feina de cap de grup de l’Equip d’Atenció Primària de la zona bàsica de salut de Dalt Sant Joan, de la plantilla orgànica autoritzada d’atenció primària de l’Àrea de Salut de Menorca.

Requisits

Pot participar en aquesta convocatòria el personal estatutari fix de gestió i serveis del subgrups C1 i C2 que, en la data de publicació d'aquesta resolució, estigui en la situació de servei actiu o en la situació de reserva de plaça i presti servei en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut. Així mateix, ha de ser membre de l'Equip d'Atenció Primària de la zona bàsica de salut de Dalt Sant Joan i comptar amb el corresponent nivell de coneixements de la llengua catalana previst per a la categoria que es tracti (nivell B2 per a la categoria C1 i nivell B1 per a la categoria C2).

Característiques i funcions a desenvolupar

La persona que obtingui el lloc dependrà del director o directora de la zona bàsica de salut (ZBS) de Dalt Sant Joan i desenvoluparà les funcions de responsable d'Admissió d'aquesta ZBS. Per tant, serà l'encarregada de dirigir i coordinar les activitats del personal administratiu integrat en l'Equip d'Atenció Primària i realitzar els informes que li siguin requerits per la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca, a més de les tasques pròpies de cap de grup.

Termini de presentació de sol·licituds

La sol·licitud, dirigida a l'òrgan convocant, ha de presentar-se en el termini de vint dies (20) hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució de convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

[Font: BOIB núm. 156. 11/11/2021]

[Foto: Àrea de Salut de Menorca]