Categoria: Recursos humans

Provisió dels llocs de treball de cap d’equip d’Admissió de l’Equip d’Atenció Primària de la Zona Bàsica de Salut de Son Gotleu i de Valldargent

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 160 de dia 20 de novembre de 2021, s'han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 15 de novembre de 2021 per les quals es convoquen les provisions, pel sistema de concurs, dels llocs de treball de cap d’equip d’Admissió de l’Equip d’Atenció Primària de la Zona Bàsica de Salut de Son Gotleu i de la de Valldargent.

Requisits generals

  • Tenir la titulació oficial que habiliti per a l'exercici professional del lloc de feina o estar en condicions d'obtenir-la dins del termini per presentar sol·licituds.
  • Acreditar els coneixements de llengua catalana del nivell B2 pel subgrup C1, i del nivell B1 pel subgrup C2.

Requisits específics

  • Pot participar en aquesta convocatòria el personal estatutari fix de gestió i serveis dels subgrups C1 o C2.
  • Les persones participants han d'estar en situació de servei actiu o de reserva de plaça, i prestar servei en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut.
  • Han de ser membres de l'Equip d'Atenció Primària de la Zona Bàsica de Salut de Son Gotleu o de la de Valldargent.

Característiques i funcions a desenvolupar

La persona que obtengui el lloc dependrà de la persona titular de la Direcció de la ZBS a la que correspongui (Son Gotleu o Valldargent) i desenvoluparà les funcions de responsable d'Admissió d'aquesta ZBS, entre les quals es troba la d'encarregar-se de dirigir i coordinar les activitats del personal administratiu integrat en l'EAP i efectuar els informes que li siguin requerits per la Direcció de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca, a més de les pròpies com a cap d'equip.

Termini i presentació de sol·licituds

La sol·licitud, dirigida a l'òrgan convocant, ha de presentar-se en el termini de 20 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució de convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

[Font: BOIB núm. 160. 20/11/2021]

[Foto: CS So na Monda]