Categoria: Recursos humans

Convocatòria dels llocs de treball de supervisor de l'Àrea Quirúrgica i supervisor de la Unitat de Cures Intraoperatòries de l'Àrea Quirúrgica de l'Hospital de Manacor

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 162 de dia 23 de novembre de 2021, s'han publicat les resolucions de la directora gerent de l'Hospital de Manacor, de 15 de novembre de 2021, per les quals es convoquen, pel sistema de lliure designació, les provisions d'un lloc de treball de supervisor/a de la Unitat de Cures Intraoperatòries de l'Àrea Quirúrgica i d'un lloc de treball de supervisor/a de l'Àrea Quirúrgica de l'Hospital de Manacor.

Requisits

  • Tenir la condició de personal estatutari fix sanitari del subgrup A2.
  • Estar en la situació de servei actiu en alguna institució sanitària dels serveis de salut o en centres i serveis sanitaris de l'Administració General de l'Estat.
  • Tenir coneixements de català del nivell B2

Presentació de sol·licituds

Tot aspirant a participar en la selecció per cobrir els llocs de treball convocats ha de presentar una sol·licitud segons el model que figura en l'annex 2 de la convocatòria.

Juntament amb la sol·licitud, cal presentar el currículum degudament acreditat per mitjà de la documentació original o de fotocòpies compulsades, en el qual han de constar els requisits i els mèrits al·legats.

El termini per presentar sol·licituds és de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució.

[Font: BOIB núm. 162. 23/11/2021

[Foto: Infosalut / Hospital de Manacor / CC BY-NC-SA 4.0]