Categoria: Recursos humans

Convocatòria del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària de la zona bàsica de salut d’Es Banyer

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 14 de dia 27 de gener de 2022, s'ha publicat la resolució de la directora de la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca de 19 de gener de 2022 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) d’Es Banyer de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de l’Àrea de Salut de Menorca.

Requisits de la plaça

  • Tenir la condició de personal estatutari sanitari o de funcionari sanitari de la sanitat local integrat en EAP del subgrup A2 i pertànyer a la categoria d'infermer/a o al Cos Facultatiu Tècnic, Escala Sanitària, Especialitat sanitaris locals-practicants/es.
  • Pertànyer a la plantilla de l'EAP amb actuació a la ZBS d'Es Banyer.
  • En relació amb l'acreditació del nivell de llengua catalana, atesa la insuficiència de professionals per a la prestació assistencial en aquesta categoria, les persones aspirants en aquest procediment de selecció no estan obligades a acreditar, com a requisit, el nivell de llengua catalana corresponent, si bé aquelles que el puguin acreditar els serà valorat com a mèrit.

Termini i presentació de sol·licituds

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar, en el termini de vint dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria, la següent documentació:

  • Sol·licitud de participació.
  • Currículum.
  • Documentació original que acrediti el compliment dels requisits.

[Font: BOIB núm. 14. 27/01/2022]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]