Categoria: Recursos humans

Convocatòria de selecció de personal temporal de facultatius d'hematologia i cirurgia general per a l'Hospital Mateu Orfila

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 13, de dia 25 de gener de 2022, s'ha publicat la resolució de la directora de la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca de 18 de gener de 2021 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu especialista d’àrea d’Hematologia i hemoteràpia i de la categoria de facultatiu especialista d’àrea de Cirurgia general i aparell digestiu de l’Hospital Mateu Orfila.

S'aprova la convocatòria de la categoria específica de facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'Hematologia i hemoteràpia per a la cobertura d'una interinitat en plaça vacant corresponent a la gerència de l'Àrea de Salut de Menorca.

Requisits d'accés

Per accedir a la convocatòria d'aquesta categoria específica de personal estatutari temporal del Servei de Salut cal complir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, o tenir el dret a la lliure circulació de treballadors de conformitat amb el Tractat de la Unió Europea o altres tractats ratificats per Espanya, o bé tenir reconegut aquest dret per mitjà d'una norma legal. Hi poden participar igualment, qualsevol que en sigui la nacionalitat, el cònjuge dels ciutadans espanyols i dels d'altres estats membres de la Unió Europea sempre que no estiguin separats de dret, i també els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, tinguin menys de 21 anys o bé siguin més grans i dependents.

b) Tenir la titulació de llicenciat/ llicenciada en medicina amb l'especialitat d'Hematologia i hemoteràpia, o estar en disposició d'obtenir-la dins del termini per presentar sol·licituds; si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal tenir la credencial que acrediti que està homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. / Tenir la titulació de llicenciat/ llicenciada en medicina amb l'especialitat de Cirurgia general i aparell digestiu, o estar en disposició d'obtenir-la dins del termini per presentar sol·licituds; si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal tenir la credencial que acrediti que està homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

c) En relació amb l'acreditació del nivell de llengua catalana, atesa la insuficiència de professionals per a la prestació assistencial en aquesta categoria, les persones aspirants en aquest procediment de selecció no estan obligades a acreditar -como requisit- el nivell de llengua catalana corresponent, si bé aquelles que sí ho puguin acreditar li serà valorat com un mèrit, en els termes que s'assenyala en aquesta convocatòria.

d) Tenir la capacitat funcional necessària per acomplir les funcions que es derivin del nomenament.

e) Tenir complits 16 anys i no excedir de l'edat de jubilació forçosa. Si s'ha complit l'edat de jubilació, la persona candidata serà exclosa de les llistes.

f) No haver estat separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar inhabilitat absolutament o especialment per a llocs o càrrecs públics per mitjà d'una resolució judicial, per accedir al cos o l'escala de funcionari o per acomplir funcions similars a les que acomplien en el cas del personal laboral del qual hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser ciutadà d'un altre estat, no estar inhabilitat o en una situació equivalent ni haver estat sotmès a cap sanció disciplinària o equivalent que li impedeixi accedir a l'ocupació pública al seu estat i en els mateixos termes.

g) Presentar la sol·licitud en el mode i en el termini establert en la convocatòria de la categoria a la qual s'opti.

h) Satisfer la taxa de 14,42 € per inscriure's en les proves selectives per accedir a la categoria de personal estatutari al servei de la sanitat pública autonòmica (introduïda pel punt 22 de la disposició final tercera de la Llei 9/2008, de 19 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2009). No obstant això, no han d'abonar la taxa les persones amb alguna discapacitat igual o superior al 33 %.

i) No incórrer en el moment del nomenament en cap causa d'incompatibilitat, segons allò que preveu la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

j) No estar afectat per una resolució que impliqui ser exclòs de la borsa.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes a comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la resolució, d'acord amb els articles 8.6 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú interposar-hi.

[Font: Hematologia BOIB núm. 13. 25/01/2022 / Cirurgia BOIB núm. 13. 25/01/2022]

[Foto: Àrea de Salut de Menorca]