Categoria: Recursos humans

Llista que han superat el concurs oposició per a facultatiu/va especialista de medicina del treball

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 13 del 25 de gener de 2022, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 17 de gener de 2022 per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de medicina del treball dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, per a cada sector corresponent.

S'aproven les llistes de persones, referides a cadascun dels torns i per a cada sector sanitari, que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d'àrea medicina del treball dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

Podeu consultar la llista al BOIB núm. 13 del 25 de gener de 2022.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

[Font: BOIB núm. 13. 25/01/2022]

[Foto: Hospital Universitari Son Llàtzer]