Categoria: Recursos humans

Convocatòria d'una plaça d'infermeria i adjudicació d'una plaça de pediatria a atenció primària de l'Àrea de Salut de Menorca

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 13, de dia 25 de gener de 2022, s'han publicat les resolucions de la directora de la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca de 19 de gener de 2022 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Dalt Sant Joan i es resol la convocatòria per a la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, d’una plaça vacant de personal estatutari sanitari d’una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria facultatiu/facultativa especialista en pediatria i puericultura de àrea i EAP en l’Equip d’Atenció Primària Canal Salat de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de l’Àrea de Salut de Menorca.

S'acorda la convocatòria pública per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d'infermeria de l'EAP de la ZBS de Dalt Sant Joan, que es troba sota la dependència funcional del/de la director/a d'aquesta ZBS i té, a més de les funcions pròpies d'un/a responsable d'infermeria d'EAP, les funcions d'organització i coordinació de les activitats del personal d'infermeria, així com de supervisió de la seva execució.

S'adjudica la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria facultatiu/facultativa especialista en pediatria i puericultura de àrea i EAP en l'Equip d'Atenció Primària Canal Salat de la plantilla orgànica autoritzada de d'Atenció Primària de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca al senyor Juan Ignacio Ortuño Sempere.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes a comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la resolució, d'acord amb els articles 8.6 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú interposar-hi.

[Font: BOIB núm. 3. 25/01/2022]

[Foto: Àrea de Salut de Menorca]