Categoria: Recursos humans

Convocatòria del lloc de treball de Cap de Servei de Radiodiagnòstic de l’Hospital Universitari Son Llàtzer

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 11 de dia 20 de gener de 2022, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 17 de gener de 2022 per la qual es convoca la provisió del lloc de treball, pel procediment de lliure designació, de Cap de Servei de Radiodiagnòstic de l’Hospital Universitari Son Llàtzer.

Es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de feina de Cap de Servei de Radiodiagnòstic de la plantilla autoritzada de l'Hospital Universitari Son Llàtzer

Requisits

 • Poden participar en aquesta convocatòria els facultatius / les facultatives amb nomenament com a personal estatutari fix que ocupin un lloc de feina en l'especialitat en què participin, i també els facultatius / les facultatives amb un nomenament de funcionari/funcionària de carrera o laboral fix que prestin servei a hospitals de titularitat pública en l'especialitat de què es tracti.
 • Tenir la nacionalitat espanyola o la de qualsevol estat de la Unió Europea o la d'algun estat on sigui aplicable la llibertat de circulació de treballadors en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya. També hi poden participar, qualsevol que en sigui la nacionalitat, els cònjuges d'espanyols i de ciutadans d'altres estats de la Unió Europea sempre que no estiguin separats de dret, i també els seus descendents i els dels seus cònjuges sempre que no estiguin separats de dret i tenguin menys de vint-i-un anys o bé siguin dependents i més grans d'aquesta edat.
 • Tenir la capacitat funcional per acomplir les tasques assignades, acreditada per mitjà del certificat mèdic oportú.

 • Tenir complits setze anys d'edat i no sobrepassar l'edat màxima de jubilació forçosa.

 • Tenir la titulació oficial que habiliti per a l'exercici professional, amb l'especialitat requerida per al tipus de lloc al qual s'opta.

 • A la present convocatòria li és aplicable l'exempció de coneixements de llengua catalana prevista en el punt 3 de la Disposició Transitòria segona de la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública, de conformitat amb el que es disposa en la mateixa i en l'informe justificatiu de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears de dia 1 de desembre de 2021.

 • No haver estat separat del servei per mitjà d'un expedient disciplinari en qualsevol servei de salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria ni estar inhabilitat amb caràcter ferm per exercir funcions públiques ni per acomplir les funcions de la professió. Si té la nacionalitat d'un altre estat, no ha d'estar inhabilitat ni en una situació equivalent, ni ha d'haver estat sotmès a cap sanció disciplinària o equivalent que li impedeixi accedir a l'ocupació pública al seu estat, en els mateixos termes.

 • Haver prestat serveis en l'especialitat de què es tracti durant un període mínim de tres anys. S'hi sumaran els períodes en què s'hagi ocupat una plaça de l'especialitat corresponent als diferents serveis i hospitals. Es comptabilitzaran com un tot sol els períodes de temps en què s'hagi ocupat simultàniament més d'una plaça.
  Els requisits s'han de complir el dia en què es publiqui la resolució de convocatòria i s'han de mantenir fins a la presa de possessió. L'acreditació s'ha d'efectuar en el moment de presentar la sol·licitud.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. També s'hi pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

No obstant això, es pot optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de reposició davant del mateix òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució. En aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que no s'hagi dictat una resolució expressa o presumpta sobre el recurs de reposició, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

[Font: BOIB núm. 11. 20/01/2022]

[Foto: Hospital Universitari Son Llàtzer]