Categoria: Recursos humans

Llocs de feina de supervisor/a d’infermeria de la Unitat d’hospitalització H2A i H3B de l’Hospital Universitari Son Llàtzer

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 11 de dia 20 de gener de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Llàtzer de 14 de gener de 2022 per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de feina de supervisor/a d’infermeria de la Unitat d’hospitalització H2A i H3B de l’Hospital Universitari Son Llàtzer.

S'acorda la convocatòria pública d'un lloc de feina de supervisor/a d'infermeria de la Unitat d'hospitalització H2A i H3B de l'Hospital Universitari Son Llàtzer.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant de l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, de conformitat amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant de la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Requisits per optar al lloc de feina

  • Tenir la condició de personal estatutari fix sanitari del subgrup A2 (personal sanitari).
  • Estar en possessió del corresponent títol oficial que habiliti per a l'exercici professional.
  • Estar en les situacions de servei actiu en centres i institucions sanitàries dels serveis de salut o en centres i serveis sanitaris de l'Administració General de l'Estat.
  • No haver estat separat del servei mitjançant expedient disciplinari en qualsevol Servei de Salut o Administració Pública en els sis anys anteriors a la convocatòria ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques, ni en el seu cas, per a la corresponent professió.

Presentació de sol·licituds

El termini per presentar la sol·licitud és de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució de convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

[Font: BOIB núm. 11. 20/01/2022 / BOIB núm. 11. 20/01/2022]

[Foto: Hospital Universitari Son Llàtzer]