Categoria: Recursos humans

Llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de l'àrea d’hematologia i hemoteràpia

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 10 del 18 de gener de 2022, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 13 de gener de 2022 per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’hematologia i hemoteràpia dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, per a cada sector corresponent.

S'aproven les llistes de persones, referides a cadascun dels torns i per a cada sector sanitari, que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'hematologia i hemoteràpia dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

Es publica la llista complementària de persones, en els sectors que corresponguin, que segueixen per puntuació a les que han superat el procés selectiu, als efectes prevists a la base 10.2 de la convocatòria i només aplicable en cas que algun dels candidats que han superat el concurs oposició no compleixi els requisits per ser nomenat personal estatutari fix.

S'obre un termini de vint dies hàbils comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears perquè les persones que han superat el procés selectiu i les que figuren a les llistes complementàries aportin la documentació.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

[Font: BOIB núm. 10. 18/01/2022]

[Foto: Àrea de Salut de Menorca]