Categoria: Recursos humans

Es convoquen dues places de cap de secció de l'Hospital de Manacor

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 39 de dia 19 de març de 2022, s'ha publicat la resolució de la directora gerent de l'Hospital de Manacor de 15 de març de 2022 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de cap de secció del Servei d'Obstetrícia i Ginecologia i del de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica de l'Hospital de Manacor.

Requisits específics 

  • Poden participar en aquesta convocatòria els facultatius amb nomenament com a personal estatutari fix que tinguin una plaça en l'especialitat en la qual participin, i també els facultatius amb nomenament de funcionari de carrera o laboral fix que prestin serveis en hospitals de titularitat pública en l'especialitat que es tracti.
  • És un requisit haver ocupat una plaça de l'especialitat que es tracti durant un període no inferior a dos anys. A aquest efecte se sumaran els períodes en què s'hagi ocupat una plaça de l'especialitat corresponent en els diferents serveis i hospitals, però es comptabilitzaran com a només un els períodes de temps en què s'hagi ocupat simultàniament més d'una plaça.

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud per participar en el procés selectiu, dirigida a l'òrgan convocant, s'ha de presentar en el termini de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la resolució de convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació sobre les dues convocatòries consulteu aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 39. 19/03/2022]

[Foto: Conselleria de Salut i Consum]