Categoria: Recursos humans

Convocatòria del lloc de supervisor/a de la Unitat de Compres de Son Espases

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 48 de dia 9 d'abril de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a de la Unitat Central de Compres, Recursos Materials (RRMM).

Requisits dels sol·licitants

Els requisits s'han de complir en la data de publicació de la convocatòria:

  1. Tenir la condició de personal estatutari fix sanitari, corresponent al subgrup A2 (personal sanitari)
  2. Estar en les situacions de servei actiu en centres i institucions sanitàries dels serveis de salut o en centres i serveis sanitaris de l'Administració General de l'Estat.
  3. Tenir els coneixements de llengua catalana (B2) que exigeix la Llei 4/2016, de 6 d'abril de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública.
  4. En relació amb l'acreditació del nivell de llengua catalana, atesa la insuficiència de professionals per a la prestació assistencial en aquesta categoria, les persones aspirants en aquest procediment de selecció no estan obligades a acreditar – com requisit – el nivell de llengua catalana corresponent, si bé aquelles que sí ho puguin acreditar li serà valorat com un mèrit, en els termes que s'assenyala en aquesta convocatòria.

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud per participar en el procés selectiu s'ha de presentar en el termini de vint dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució de convocatòria en els taulers d'anuncis i a la pàgina web de l'Hospital Universitari Son Espases (Sector Ponent) i al BOIB, adreçada a l'òrgan convocant, i es formalitzarà en el Registre de la Gerència o per mitjà d'alguna de les vies que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d' 1 d' octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

Per a més informació sobre la convocatòria consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 48. 09/04/2022]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]