Categoria: Recursos humans

Convocatòria d'una vacant del grup tècnic de la funció administrativa (A1) dels Serveis Centrals del Servei de Salut 

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 57 de dia 30 d'abril de 2022, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 25 d'abril de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant del grup tècnic de la funció administrativa (A1) de la plantilla orgànica autoritzada dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears.

Funcions 

Es convoca una plaça del grup tècnic de la funció administrativa (A1), adscrita inicialment a la Subdirecció de Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears tot i que, posteriorment, pot ser destinada a una altra unitat o a un altre servei. Tendrà les funcions pròpies de la categoria i, mentre duri l'assignació a la Subdirecció de Relacions Laborals, també haurà d'exercir les funcions següents:

 • Elaborar i coordinar la tramitació de les propostes d'acord del Consell de Govern.
 • Coordinar amb Funció Pública la tramitació de les propostes de negociació de la Mesa Sectorial de Sanitat.
 • Coordinar la relació amb les organitzacions sindicals i els òrgans de representació i negociació.
 • Organitzar i gestionar les meses de negociació.
 • Elaborar i custodiar documentació relativa a les negociacions a realitzar amb les organitzacions sindicals.
 • Gestionar les actuacions derivades de les convocatòries de vaga i de la determinació de serveis mínims.
 • Assumir les funcions de secretari/ària d'òrgans col·legiats (comissions tècniques, grups de treball, etc.).
 • Elaborar actes de sessions i certificats dels acords i pactes adoptats.
 • Mantenir actualitzat l'arxiu dels acords adoptats en les diferents comissions, meses i grups de treball.
 • Elaborar estudis i formular informes i propostes en matèria de formació continuada del personal dels Serveis Centrals, i gestionar aquesta formació.
 • Identificar les necessitats formatives dels Serveis Centrals del Servei de Salut.
 • Planificar, programar, coordinar i implementar el Pla de Formació Continuada dels Serveis Centrals del Servei de Salut.
 • Gestionar els recursos materials i humans de les diferents activitats formatives.
 • Coordinar els processos electorals sindicals.
 • Atribuir i determinar el nombre de representants de personal i delegats sindicals.
 • Controlar i gestionar el crèdit horari sindical i els alliberaments sindicals.
 • Tramitar les comunicacions relatives a la concessió d'hores derivades de la borsa horària sindical del sector sanitari.
 • Gestionar i custodiar la documentació que es derivi de les relacions entre l'administració i les organitzacions sindicals.
 • Preparar i enviar documentació relativa a les organitzacions sindicals.
 • Redactar resolucions, oficis i notes internes a diferents destinataris.
 • Assumir qualsevol altra funció relativa a les relacions laborals que li sigui assignada.

Requisits

 • Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears i prestar servei en els Serveis Centrals.
 • Pertànyer a algun grup de classificació inferior o a una categoria o especialitat diferent del mateix grup que la plaça a la qual s'opta.
 • Estar en la situació de servei actiu en la categoria en la qual ostenta la plaça fixa.
 • Tenir la titulació oficial de grau, o bé una llicenciatura, una enginyeria superior o arquitectura superior.
 • Tenir els coneixements de català que exigeix la Llei 4/2016.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds és de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució.

Per a més informació consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 57. 30/04/2022]

[Foto: Hospital Comarcal d'Inca]