Categoria: Recursos humans

Es convoca el lloc de feina de cap de la Secció de Contractació Administrativa de l’Hospital Can Misses

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 67, de dia 24 de maig de 2022, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de feina de cap de la Secció de Contractació Administrativa de la plantilla orgànica de l’Hospital Can Misses.

Requisits

 • Pot participar en aquesta convocatòria el personal estatutari fix de gestió i serveis dels subgrups A1, A2 o C1.
 • Els aspirants han d'estar en situació de servei actiu o de reserva de plaça, i prestar servei en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut.
 • Han d'haver prestat servei per un termini mínim de quatre anys en unitats de contractació administrativa.
 • Han d'acreditar un mínim de quatre anys d'experiència professional en la utilització dels programes SAP-GXAP i MM.
 • Acreditar els coneixements de català del nivell B2.

Funcions

 • Planificació anual de la contractació administrativa de l'Àrea, en coordinació amb els serveis afectats.
 • L'assistència a la Direcció de Gestió en les tasques i activitats que aquesta li encomani.
 • Tramitació d'expedients de contractació i la supervisió de la seva gestió en coordinació amb els responsables dels contractes.
 • Elaboració dels plecs de clàusules administratives particulars.
 • Redacció de resolucions generades en els expedients de contractació, des de l'inici fins a la finalització del contracte amb la recepció de la seva execució.
 • Gestió d'expedients de despesa per mitjà de la generació dels corresponents documents comptables.
 • Obertura d'expedients de contractació en les aplicacions SAP.
 • Relació i col·laboració amb la Unitat de Control de Gestió de l'Àrea i amb el servei de comptabilitat per al seguiment de l'execució pressupostària de la despesa.
 • Interlocució amb la Unitat de Contractació dels Serveis Centrals i amb la Central de Compres del Servei de Salut.
 • Cooperació i coordinació contínua amb els serveis de manteniment i USC per fer un seguiment correcte dels contractes de lloguer, compra i manteniment d'equips d'alta tecnologia.
 • Exercici de secretari de les meses de contractació.
 • Canalització de les consultes que plantegin els operadors econòmics cap a l'òrgan de contractació per facilitar-ne la participació en els procediments de licitació.
 • Seguiment i control de la gestió de processos de la contractació electrònica per mitjà de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
 • Gestió de les obligacions d'informació sobre contractes (Junta Consultiva de Contractació Administrativa).
 • Gestió d'eines i plataformes informàtiques específiques de la licitació, així com de les bases de dades jurídiques i d'informes d'organismes (Junta Consultiva de Contractació Administrativa, Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, etc.).
 • Guarda i custòdia dels expedients de contractació.
 • Manteniment d'una base de dades dels expedients en curs.

Termini de presentació de sol·licituds

La sol·licitud s'ha de presentar en el termini de vint dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució de convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 67. 24/05/2022]

[Foto: IB-­Salut]