Categoria: Recursos humans

Es regula el sistema de provisió de llocs de feina del personal estatutari de gestió i serveis de l'IB-Salut

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 70, de dia 31 de maig de 2022, s'ha publicat l'acord del Consell de Govern de 30 de maig de 2022, pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de maig de 2022, pel qual es regula el sistema de provisió de llocs de feina del personal estatutari de gestió i serveis del Servei de Salut de les Illes Balears.

Aquest acord té per objecte regular el sistema de provisió dels llocs de feina no directius del personal estatutari de gestió i serveis dels centres i institucions sanitàries del Servei de Salut de les Illes Balears, així com dels que figurin en la plantilla orgànica dels serveis centrals amb tal caràcter.

A l'efecte d'aquest acord, s'entén per llocs de feina del personal estatutari de gestió i serveis totes aquelles dotacions individualitzades existents en les plantilles orgàniques aprovades del Servei de Salut de les Illes Balears que no tenen la consideració de personal directiu professional ni de places bàsiques.

Com a norma general, els llocs de feina del personal estatutari de gestió i serveis, s'han de proveir amb personal estatutari fix o funcionari de carrera per mitjà de convocatòria pública pel sistema de concurs específic, que s'ha d'ajustar al que es disposa en aquest acord i en les normes complementàries aplicables. No obstant l'anterior, la provisió dels càrrecs que requereixen una responsabilitat i una confiança especials es pot dur a terme pel sistema de lliure designació.

Els llocs de feina han de ser proveïts per mitjà de convocatòria pública en la qual pot participar el personal estatutari fix que, en la data de la publicació de cada convocatòria, estigui en la situació de servei actiu o en la situació de reserva de lloc i presti servei en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut.

Els interessats a participar en la convocatòria pública han de dirigir la sol·licitud a l'òrgan convocant en el termini que s'indiqui en la mateixa que, com a mínim, ha de ser de vint dies hàbils a contar a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 70. 31/05/2022]

[Foto: Hospital Comarcal d'Inca]