Categoria: Recursos humans

Es convoca la provisió del lloc de feina de cap del Grup de Secretaria de Direcció de l'Hospital de Manacor

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 103, de dia 6 d'agost de 2022, s'ha publicat la resolució de la gerent territorial de l'Hospital de Manacor, de 3 d’agost de 2022, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de cap del Grup de Secretaria de Direcció de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital de Manacor.

Funcions

  • Dirigir, organitzar, controlar i planificar el treball de secretaria de la Gerència.
  • Exercir les funcions pròpies de la secretaria personal i administrativa del director o directora gerent.
  • Organitzar i coordinar l'agenda del director o directora gerent, les dietes i l'atenció a les visites.
  • Donar suport al Comitè Directiu (gerent, directors i subdirectors de divisió): gestió de reunions, gestió telefònica, etc.
  • Gestionar els registres d'entrada i sortida de la direcció de la Gerència i distribuir-los a les unitats administratives que corresponguin.
  • Col·laborar en les tasques de secretaria dels altres òrgans de direcció o de gestió de l'Hospital de Manacor.
  • Introduir els caps de guàrdia en l'aplicació corresponent, determinats per la Direcció Mèdica. 

Requisits

Pot participar en aquesta convocatòria el personal estatutari fix de gestió i serveis dels subgrups C1 o C2 que, en la data de publicació d'aquesta, estigui en la situació de servei actiu o en la situació de reserva de plaça, presti servei en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut i que tingui el nivell de coneixements de català previst en la Llei 4/2016 per a la categoria que es tracti.

Termini de presentació d'instàncies

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de vint dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 103. 06/08/2022]

[Foto: Conselleria de Salut i Consum]