Categoria: Recursos humans

Convocatòria d'una plaça de metge/essa de família en l’Equip de Suport i Atenció Domiciliària de Menorca

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 133, de dia 13 d'octubre de 2022, s'ha publicat la resolució del director de la gerència de l'Àrea de Salut de Menorca, per la qual es convoca la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, d’una plaça de metge/metgessa de família en l’Equip de Suport i Atenció Domiciliària (E.S.A.D.).

Lloc, centre de treball i adscripció funcional

L'ESAD està ubicat a l'Hospital Mateu Orfila i els membres es desplacen als domicilis dels pacients de tota l'illa de Menorca.

Funcions

Les contemplades a l'ordre del director gerent del Servei de Salut de regulació del funcionament dels equips de suport d'atenció domiciliària ESAD:

 • Suport i assessoria als professionals d'atenció primària per l'atenció domiciliària de pacients terminals, oncològics o no, o amb limitació funcional o immobilitzats complexos.
 • Intervenció assistencial directa en els casos necessaris d'acord amb el professional d'atenció primària.
 • Informació i educació sanitària dels pacients que siguin objecte d'aquest programa, així com dels cuidadors o familiars que els atenguin.
 • Corresponsabilitat amb la informació clínica d'atenció primària del pacient junt amb el metge de família, que continuarà sent el responsable de l'atenció sanitària domiciliària del pacient.
 • Corresponsabilitat amb la informació clínica d'atenció sociosanitària del pacient junt amb el metge responsable del centre, que continuarà sent el responsable de l'atenció sanitària mentre el pacient continuï ingressat.
 • Les labors de docència i investigació acordades en el desenvolupament de les seves activitats.
 • L'acompliment i tramitació dels documents oficials que es derivin de l'assistència sanitària prestada.
 • Labors de docència específiques pels professionals d'atenció primària i en formació.
 • Labors de docència específiques pels professionals dels centres sociosanitaris.
 • Col·laboració amb l'atenció als pacients ingressats a centres sociosanitaris.
 • Valoració integral de pacients i gestió de llits i recursos a la Comunitat.
 • Totes aquelles que siguin acordades per criteris de planificació sanitària.

Requisits

 • Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears i prestar serveis a la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca.
 • Pertànyer a una categoria diferent de la convocada del mateix grup de classificació o d'un d'inferior.
 • Estar en la situació de servei actiu.
 • Tenir el títol de metge especialista en medicina familiar i comunitària.

Termini de presentació de sol·licituds

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la sol·licitud en el termini de vint dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 133. 13/10/2022]

[Foto: Atenció Primària de Mallorca]