Categoria: Recursos humans

Provisió d’un lloc de feina de supervisor/a de l’Àrea de Qualitat, Docència i Recerca de l’Hospital de Manacor

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 156, de dia 1 de desembre de 2022, s'ha publicat la resolució de la directora gerent de l’Hospital Manacor, de 30 de novembre de 2022, per la qual es convoca, pel sistema de lliure designació, la provisió d’un lloc de feina de supervisor/supervisora de l’Àrea de Qualitat, Docència i Recerca (UCDI) de l’Hospital Manacor.

Requisits

  • Tenir la condició de personal estatutari fix sanitari del subgrup A2.
  • Estar en la situació de servei actiu en alguna institució sanitària dels serveis de salut o en centres i serveis sanitaris de l'Administració General de l'Estat.

Juntament amb la sol·licitud cal presentar la documentació que es relaciona a continuació:

  • Currículum, degudament acreditat per mitjà de la documentació original o de fotocòpies compulsades, en el qual han de constar els requisits i els mèrits al·legats.
  • Projecte tècnic de gestió i organització de l'àrea assistencial.

Presentació de sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds és de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 156. 01/12/2022]

[Foto: Conselleria de Salut i Consum]