Categoria: Recursos humans

L'IdISBa inicia la contractació d'infermeres per a la Plataforma d'Assajos Clínics

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 157, de dia 3 de desembre de 2022, s'han publicat dues resolucions del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, per les quals es convoquen dos processos selectius per a la contractació de dues infermeres per a la Plataforma d'Assajos Clínics.

Requisits de la plaça

 • Estar en possessió de formació universitària de diplomatura o grau en Infermeria.
 • Acreditar mínim el nivell B2 de català.
 • Tenir la nacionalitat espanyola, o una altra nacionalitat en els casos en què l'article 57 del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP) es permeti l'accés a l'ocupació pública.
 • Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
 • Tenir complerts setze anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.
 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en estat d'inhabilitació de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en estat d'inhabilitació o en situació equivalent, ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.
 • Emplenar el formulari d'autoavaluació (annex 3 de la convocatòria).

Funcions

 • Procediments d'infermeria: presa de constants vitals, ECG, analítiques, catèters venosos, gasometria arterial; proves de funció pulmonar: espirometria, mesurament de DLCO, volums pulmonars, walking test. Maneig d'inhaladors i medicació subcutània i intravenosa.
 • Maneig de bases de dades a assajos clínics (CRF) i sistemes de registre i aleatorització de pacients a assajos (sistema IWRS).
 • Revisió de la història clínica, actualització de la història clínica de l'assaig, revisió d'esdeveniments i registre d'esdeveniments adversos i canvis de medicació.
 • Contacte amb l'investigador principal de cada projecte / assaig clínic per a la coordinació de visites i proves amb els pacients.
 • Organització de l'agenda de treball, contactes amb els pacients participants en projectes / assajos, citació de pacients.
 • Organització i actualització de l'arxiu de l'investigador o documentació del projecte/assaig.
 • Comunicació amb els monitors d'assajos clínics, coordinació de visites de monitoratge.

Sol·licituds

El termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 157. 03/12/2022]

[Foto: Banc d’Imatges Infermeres / Infermera pren mostres a la Unitat d’Assajos Clínics de l’Institut Clínic d’Hematologia i Oncologia/ CC BY-NC-ND 2.0]