Categoria: Recursos humans

Convocatòria del lloc de cap de servei de Medicina Interna de l’Hospital Mateu Orfila

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 167, de dia 24 de desembre de 2022, s'ha publicat la resolució de la directora de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca del Servei de Salut de les Illes Balears, de 16 de desembre de 2022,  per la qual es convoca pel sistema de lliure designació el lloc de cap de servei de Medicina Interna de l’Hospital Mateu Orfila.

Lloc objecte de convocatòria

La denominació de la prefectura és: Cap de Servei de Medicina Interna.

Característiques generals

El règim jurídic del lloc de feina objecte de la convocatòria és el que s'estableix en l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut, aprovat per la Llei 55/2003, de 16 de desembre, i per altres disposicions aplicables.

A aquesta convocatòria li és aplicable l'exempció de coneixements de català que preveu el punt 3 de la disposició transitòria segona de la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública, de conformitat amb el que aquella disposa i en l'Informe justificatiu de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears de 1r de desembre de 2021, la vigència del qual ha estat prorrogada.

Requisits dels aspirants

1. Requisits generals

a) Posseir la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea o de l'espai Econòmic Europeu, o ostentar el dret a la lliure circulació de treballadors conforme al tractat de la Unió Europea o a altres ratificats per Espanya, o tenir reconegut tal dret per norma legal.

b) Estar en possessió del corresponent títol oficial que habiliti per a l'exercici professional, amb l'especialitat requerida per al tipus de lloc pel qual s'opta.

d) Posseir la capacitat funcional necessària per a l'acompliment de les funcions que es derivin del corresponent nomenament.

e) Tenir compliments setze anys i no excedir de l'edat de jubilació forçosa.

f) No haver estat separat del servei mitjançant expedient disciplinari en qualsevol Servei de Salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques, ni si escau, per a la corresponent professió.

g) En el cas dels nacionals d'altres Estats esmentats en el paràgraf a) no trobar-se inhabilitat, per sanció o per pena, per a l'exercici professional ni per a l'accés a funcions o serveis públics en el corresponent Estat, ni haver estat separat, per sanció disciplinària, d'alguna de les seves Administracions o serveis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria

2. Requisits Específics

a) Podran participar en aquesta convocatòria els facultatius amb nomenament com a personal estatutari fix que ostentin plaça en l'especialitat en la qual participin, així com els facultatius amb nomenament de funcionari de carrera, o laboral fix, que prestin serveis en hospitals de titularitat pública en l'especialitat que es tracti.

b) Serà requisit mínim indispensable haver exercit en una plaça de l'especialitat que es tracti durant un període no inferior a tres anys.

Se sumaran els períodes d'acompliment de plaça de l'especialitat corresponent en els diferents serveis i hospitals. Es comptabilitzaran com un solament els períodes de temps en els quals, si escau, s'hagin exercit simultàniament més d'una plaça.

3. Acreditació dels requisits

Els requisits hauran de complir-se l'últim dia de termini de presentació de sol·licituds, i mantenir-se fins a la presa de possessió. L'acreditació es realitzarà al moment de presentació de la sol·licitud.

Presentació de sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds és de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà a la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 167. 24/12/2022]

[Foto: Infosalut / Entrada consultes Mateu Orfila / CC BY-NC-SA 4.0]