Categoria: Recursos humans

Convocatòria del lloc de feina de subdirector/a de Gestió i Serveis Generals de la Gerència d’Atenció Primària

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 6, de dia 14 de gener de 2023, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut i Consum, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector/a de Gestió i Serveis Generals de la Gerència d’Atenció Primària, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, de 1r d’agost.

Funcions del lloc de feina

 • Gestionar, planificar, supervisar, controlar, coordinar i dirigir la gestió hotelera (bugaderia i llenceria, neteja i residus i alimentació) i els serveis generals de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.
 • Fer estudis i propostes de millora de la gestió hotelera i dels serveis generals de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.
 • Dissenyar les estratègies relatives la gestió hotelera i dels serveis generals de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.
 • Gestionar, planificar, supervisar, controlar i dirigir les obres de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.
 • Gestionar i controlar la documentació generada en les obres de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca segons la normativa vigent.
 • Fer propostes de millora i actualització de les instal·lacions dels centres de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca
 • Exercir, en general, totes les funciones que li atribueixi o encarregui el director gerent i/o el director de gestió i serveis generals de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.

Requisits

 • Tenir la nacionalitat espanyola o la de qualsevol estat de la Unió Europea o la d'algun estat on sigui aplicable la llibertat de circulació de treballadors en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya. També hi poden participar —qualsevol que en sigui la nacionalitat— els cònjuges d'espanyols i de ciutadans d'altres estats de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i també els seus descendents i els dels cònjuges sempre que no estiguin separats de dret i siguin menors de 21 anys o siguin dependents i majors d'aquesta edat.
 • Tenir la capacitat funcional per acomplir les tasques assignades, acreditada per mitjà del certificat mèdic oportú.
 • Tenir complerts  16 anys i no superar l'edat màxima de jubilació forçosa.
 • Tenir la titulació oficial de doctorat, llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura (o una d'equivalent), o bé la d'enginyeria tècnica, diplomatura universitària, arquitectura tècnica, formació professional de 3r grau (o una d'equivalent), o estar en condicions d'obtenir-la abans que venci el termini per presentar sol·licituds. En el cas de les titulacions obtingudes a l'estranger, cal acreditar que estan homologades pel Ministeri d'Educació.
 • No haver estat separat del servei, per mitjà d'un expedient disciplinari, de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en situació d'inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics, per mitjà d'una resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari o per acomplir funcions similars a les que desenvolupava en el cas del personal laboral que hagi estat separat o inhabilitat. En cas de tenir la nacionalitat d'un altre estat, no ha d'estar inhabilitat ni en una situació equivalent, ni ha d'haver estat sotmès a cap sanció disciplinària o equivalent que l'impedeixi d'accedir a l'ocupació pública al seu estat, en els mateixos termes.

Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de presentar en el termini de set dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 6. 14/01/2023

[Foto: Infosalut / Gerència d'Atenció Primària de Mallorca/ CC BY-NC-ND 2.0