Categoria: Recursos humans

Es convoca el lloc de supervisor/a de la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés i Gabinet de Digestiu de l’Hospital de Manacor

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

 En el BOIB núm. 6, de dia 14 de gener de 2023, s'ha publicat la resolució de la directora gerent de l’Hospital Manacor, de l'11 de gener de 2023, per la qual es convoca, pel sistema de lliure designació, la provisió d’un lloc de treball de supervisor/a de la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés i Gabinet de Digestiu de l’Hospital Manacor.

Requisits

 • Tenir la condició de personal estatutari fix sanitari del subgrup A2.
 • Estar en la situació de servei actiu en alguna institució sanitària dels serveis de salut o en centres i serveis sanitaris de l'Administració General de l'Estat.
 •  En relació amb l'acreditació del nivell de català, davant la insuficiència de professionals per a la prestació assistencial en aquesta categoria, a aquesta convocatòria li és aplicable l'exempció de coneixements de català prevista en el punt 3 de la disposició transitòria segona de la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública, de conformitat amb el que es disposa en la mateixa i en l'informe justificatiu de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears, de 25 d'agost de 2022, tot i que a aquelles persones que el puguin acreditar els serà valorat com un mèrit, en els termes que s'assenyalen en aquesta convocatòria.
 • Aquests requisits s'han de complir el darrer dia del termini per presentar sol·licituds i s'han de mantenir durant tot el procés selectiu. Tot aspirant ha d'acreditar-los fefaentment en el moment de presentar la sol·licitud.

Documentació a presentar

S'haurà de presentar el currículum, degudament acreditat per mitjà de la documentació original, que s'escanejarà en el moment del registre. També s'haurà de presentar un Projecte tècnic de gestió i organització de la Unitat assistencial, on s'incloguin els punts següents:

 • Introducció.
 • Descripció de l'estructura física de la Unitat de Cirurgia sense Ingrés i Gabinet de Digestiu de l’Hospital Manacor.
 • Recursos humans de la Unitat: descripció d'equip que integra la Unitat, nombre d'efectius d'ambdues categories, distribució d'aquests segons àrees de treball.
 • Anàlisi interna de la Unitat des de la perspectiva de la gestió d'infermeria, especificant els punts forts i punts febles detectats. S'han d'incloure també les propostes o accions de millora a dur a terme en funció de l'anàlisi realitzada.
 • Elaboració d'una proposta del mapa de competències amb què han de comptar els professionals de l'Àrea segons les responsabilitats i rols professionals.
 • Projectes de futur de cara al Pla Director.
 • Conclusions.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds és de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 6. 14/01/2023

[Foto: Infosalut / Hospital de Manacor / CC BY-NC-SA 4.0]