Categoria: Recursos humans

Convocatòria de places vacants d'administratiu per a Can Misses

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 5, de dia 12 de gener de 2023, s'han publicat dues resolucions de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, de 19 de desembre de 2022, per les quals s'aproven les convocatòries per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, tres places vacants de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses.

Requisits

  • Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears i pertànyer a la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.
  • Pertànyer a algun grup de classificació inferior o a una categoria o especialitat diferent del mateix grup que la plaça a la qual s'opta.
  • Estar en la situació de servei actiu.
  • Tenir qualsevol de les titulacions següents: batxiller (LOE), batxiller (LOGSE), batxillerat unificat polivalent, batxiller superior (pla de 1957), tècnic/a, tècnic/a especialista, haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de vint-i-cinc anys o equivalent. També podran accedir els qui acreditin haver prestat serveis durant cinc anys en la categoria d'origen i tenir qualsevol dels següents títols: graduat/da en educació secundària obligatòria (LOE), graduat/da en educació secundària (LOGSE), graduat/da escolar (Llei 14/1970), batxiller elemental (Pla de 1957), tècnic/a auxiliar o equivalent.
  • Acreditar coneixements de català de nivell B2.

Presentació de sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds és de 10 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 5. 12/01/2023]

[Foto: Govern de les Illes Balears]