Categoria: Recursos humans

Selecció de personal d’assessoria jurídica i contractació administrativa de l'IdISBa

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 28, de dia 4 de març de 2023, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal d’assessoria jurídica i contractació administrativa, com a laboral temporal fins a la cobertura definitiva de la plaça.

Requisits

 • Estar en possessió d'un grau o llicenciatura en Dret.
 • Acreditar mínim el nivell C1 de català.

Mèrits avaluables

 • Màster o postgrau en alguna de les àrees següents: Dret Administratiu, Contractació Administrativa o Compra Pública Innovadora.
 • Formació específica en contractació pública.
 • Coneixements avançats en paquet Office.
 • Nivell de català en llenguatge administratiu.
 • Nivell d'angles B1 o equiparable.
 • Experiència en el desenvolupament de les funcions principals del lloc de treball.

Missió

Donar suport jurídic i legal al conjunt de l'organització, vetllant per l'acompliment i respecte de la legalitat en el contingut dels diversos procediments administratius que es duen a terme per reduir la incertesa en l'acompliment de les finalitats proposades.

Responsabilitats

 • Assessorar jurídicament els òrgans de l'IdISBa en relació amb l'elaboració i propostes de normativa.
 • Informar en dret, quan sigui preceptiu o a petició dels òrgans de l'IdISBa, sobre qualsevol assumpte de la seva competència i fer-ne dictàmens.
 • Proposar i revisar els acords, convenis i contractes de l'IdISBa amb altres institucions, tant públiques com privades.
 • Revisar la política de compres i contractacions de l'IdISBa per garantir el compliment de la LCSP.
 • Interpretar la nova normativa, així com les modificacions en les lleis d'aplicació a l'IdISBa.
 • Estar en permanent contacte amb els serveis jurídics de la Conselleria.

Funcions

 • Elaborar informes jurídics i fer-ne dictàmens.
 • Elaborar i revisar convenis, acords de col·laboració i contractes amb entitats públiques i privades.
 • Elaborar plecs administratius per a la contractació pública d'obres, serveis i subministraments i redacció dels contractes administratius pertinents.
 • Definició dels procediments i protocols necessaris per a les diferents fases del procés de licitació pública.
 • Execució i resolució de contractes.
 • Elaborar una guia de bones pràctiques en la contractació administrativa.
 • Activitat docent i de sensibilització al personal investigador de l'IdISBa en els processos de contractació administrativa i la compra pública innovadora.
 • Elaborar informes de seguiment, estadístiques i memòria de resultats de l'activitat de la contractació administrativa de l'IdISBa.
 • Confeccionar les resolucions administratives que donin resposta a les peticions que puguin formular els diversos particulars, treballadors o empreses externes.
 • Interacció amb els òrgans de contractació i intervenció en els diferents àmbits d'actuació, local, autonòmic, estatal i de la UE.
 • Supervisar la recopilació, arxiu i tractament de la legislació que tingui interès per a l'IdISBa.
 • Estudiar i tramitar totes les reclamacions administratives i prèvies a la via civil i laboral formulades contra l'IdISBa.
 • Elaborar propostes de resolució dels recursos administratius i de totes les reclamacions prèvies a la via laboral i civil, així com de qualsevol altre tema que ho requereixi.
 • Informar i preparar la documentació necessària per a la interposició dels recursos contenciosos administratius per part de l'IdISBa.
 • Preparar ordres de compareixença i la tramesa de documentació i l'elaboració d'informes dels procediments en què és part l'IdISBa.
 • Elaborar informes sobre totes aquelles matèries relacionades amb les funcions descrites.
 • En general, aquelles altres funcions de característiques similars que li siguin assignades.

Presentació de sol·licituds

El termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 28. 04/03/2023

[Foto: Infosalut / Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) / CC BY-NC-SA 4.0]