Categoria: Recursos humans

Concurs de mèrits pels llocs de cap d’equip d’Admissió dels E.A.P. de Felanitx, Muntanya, Nuredduna, Santa Maria del Camí, So Na Monda, Son Cladera i Son Rutlan

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 30, de dia 9 de març de 2023, s'ha publicat la resolució del director gerent d'Atenció Primària de Mallorca, de 27 de febrer de 2023, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs específic de mèrits, dels llocs de treball de cap d’equip d’Admissió dels equips d’atenció primària (EAP) de Felanitx, Muntanya, Nuredduna, Santa Maria del Camí, So Na Monda, Son Cladera i Son Rutlan de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.

Funcions i àmbit d'actuació

Les persones que resultin nomenades per ocupar els llocs convocats han de realitzar les funcions pròpies d'un cap d'equip d'Admissió, entre les quals es troben específicament, entre d'altres, les següents:

 • Dirigir, organitzar, controlar i planificar el treball de la unitat d'Admissió.
 • Dirigir i coordinar les activitats del personal administratiu i zelador de la zona bàsica de salut, així com organitzar i distribuir les tasques de la unitat d'Admissió, responsabilitzant-se de la gestió, compliment, difusió i posada en marxa de protocols, processos i instructius enviats des de la Direcció d'Atenció Primària de Mallorca.
 • Gestionar el personal adscrit a la unitat d'Admissió.
 • Gestionar les absències, substitucions i torns del personal administratiu i zelador de la zona bàsica de salut.
 • Dirigir, gestionar i tramitar la facturació i els cobraments de la zona bàsica de salut.
 • Usar, conèixer i manejar, seguint les directrius i les instruccions de la Direcció d'Atenció Primària de Mallorca, els programes informàtics e-siap, civitas, fiss-web i, segons escaigui, millenium, hcin o hcis i qualsevol altre programa informàtic que s'assigni a les Admissions dels EAP del sector sanitari corresponent o de l'àrea de salut de Mallorca, tot assegurant-se del bon ús i coneixement d'aquests sistemes i de les gestions que se'n derivin per part del personal de la unitat d'Admissió.
 • Gestionar les reclamacions, incidències, queixes i suggeriments de la zona bàsica de salut.
 • Reportar amb la Direcció de Gestió i Serveis Generals d'Atenció Primària de Mallorca en temes de seguretat, subministraments, neteja, personal i informàtica.
 • Donar suport a les tasques administratives dels i de les directores de la zona bàsica de salut i dels i de les responsables d'infermeria d'EAP.
 • Col·laborar en el seu àmbit en el desenvolupament del contracte de gestió de l'EAP.
 • Responsabilitzar-se de la gestió dels circuits documentals de la història clínica dels i de les usuàries i pacients i del funcionament dels arxius d'històries clíniques de la zona bàsica de salut.
 • Participar en els grups de treball o millora que es determinin.
 • Fomentar, proposar i participar en la formació del personal administratiu i zelador de la zona bàsica de salut.
 • Qualsevol altre que li encomani el director gerent o el director de Gestió i Serveis Generals (o, si escau, subdirectors de l'àrea de gestió) d'Atenció Primària de Mallorca o el/la director/a de la zona bàsica de salut.

Requisits

Entre altres, s'han de complir amb els següents requisits:

 • Tenir qualsevol de les titulacions següents o en condicions d'obtenir-la dins del termini de presentació de sol·licituds: Títol de batxiller superior, formació professional de segon grau o equivalent (per a personal pertanyent a categories de gestió i serveis o a Cossos Generals o Escales d'aquests del subgrup C1); Títol de graduat/da en ESO (LOE), graduat/da en educació secundària (LOGSE), graduat/da escolar (Llei 14/1970), batxiller elemental (Pla 1957) o tècnic/a auxiliar (per a personal pertanyent a categories de gestió i serveis o a Cossos Generals o Escales d'aquests del subgrup C2).
 • Tenir la condició de personal estatutari fix de gestió i serveis o de funcionari de carrera de Cossos Generals o d'Escales d'aquests dels subgrups C1 o C2.

 • Estar, en la data de publicació de la convocatòria, en situació de servei actiu o en situació de reserva de plaça/lloc i prestar servei en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut (cas del personal estatutari fix de gestió i serveis) o en qualsevol administració pública (cas del funcionari carrera).

 • Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell B2 (nivell avançat).

 • Pertànyer a la plantilla de l'EAP amb actuació a la ZBS de Felanitx, Muntanya, Nuredduna, Santa Maria del Camí, So Na Monda, Son Cladera i Son Rutlan, segons correspongui.

 • Haver prestat serveis un període mínim d'un any a l'àrea d'activitat d'Admissió en centres i institucions del Servei de Salut de les Illes Balears de l'Àrea de Salut de Mallorca.

Sol·licitud de participació

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de vint dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB

[Font: BOIB núm. 30. 09/03/2023]

[Foto: CS So na Monda]