Categoria: Recursos humans

Concurs de mèrits pel lloc de cap de secció de Selecció i Provisió i de Gestió de Recursos Humans d’Atenció Primària de Mallorca

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 30, de dia 9 de març de 2023, s'ha publicat la resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 27 de febrer de 2023 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs específic de mèrits, del lloc de treball de cap de secció de Selecció i Provisió i de Gestió de Recursos Humans de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.

Funcions i àmbit d'actuació

La persona que resulti nomenada per ocupar el lloc convocat ha de realitzar les funcions pròpies d'un cap de secció de l'àrea d'activitat de Selecció i Provisió i de Gestió de Recursos Humans a l'àmbit de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca i, específicament, entre d'altres, les següents:

 • Dirigir, organitzar, controlar i planificar el treball de la unitat.
 • Gestionar els sistemes de provisió de places (selecció de personal estatutari, promoció interna temporal, mobilitat i reingrés al servei actiu) i llocs de treball de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca, en especial tot el relatiu a la selecció de personal estatutari temporal i substitut.
 • Coordinar i controlar les sol·licituds i obtencions de les autoritzacions que la normativa vigent estableixi en cada moment en relació amb cada un dels distints sistemes de provisió de places de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.
 • Coordinar i controlar l'expedició dels nomenaments o dels documents que es derivin dels sistemes de provisió de places i llocs de treball de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca, així com assegurar la seva constància documental en l'expedient personal.
 • Gestionar la informació a les organitzacions sindicals que sigui pertinent en relació amb cada un dels sistemes de provisió de places i llocs de treball de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.
 • Revisar i comprovar el compliment dels requisits necessaris per a l'accés a la condició de personal estatutari temporal i substitut en l'àmbit de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca per part de les persones aspirants, així com assegurar la seva constància documental en el seu expedient personal.
 • Supervisar i coordinar la gestió del gestor de torns (AIDA).
 • Gestionar i coordinar la tramitació dels processos/tràmits amb la Seguretat Social.
 • Coordinar la cobertura de l'atenció continuada a l'àmbit de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.
 • Maneig i domini del programa informàtic SAP-RRHH.
 • Coordinar la feina i les tasques de la resta de prefectures de grup o d'equip de l'àrea d'activitat de Selecció i Provisió i de Gestió de Recursos Humans.
 • Substituir al cap de servei de Recursos Humans de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca en cas de vacant, absència o malaltia.
 • Altres funciones que li encomani el director gerent i/o el director de Gestió i Serveis Generals (o, en el seu cas, subdirectors/es de l'àrea de gestió) i/o el cap de servei de Recursos Humans de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.

Requisits

Entre altres, s'han de complir els següents requisits:

 • Titulació: Títol de doctor/a, llicenciat/llicenciada, graduat/graduada, enginyer/a, arquitecte/a o equivalent (per a personal pertanyent a categories de gestió i serveis o a Cossos Generals o Escales d'aquests del subgrup A1); o Títol d'enginyer/a tècnic/a, diplomat/diplomada, arquitecte/a tècnic/a, formació professional de tercer grau o equivalent (per a personal pertanyent a categories de gestió i serveis o a Cossos Generals o Escales d'aquests del subgrup A2); o Títol de batxiller superior, formació professional de segon grau o equivalent (per a personal pertanyent a categories de gestió i serveis o a Cossos Generals o Escales d'aquests del subgrup C1).
 • Tenir la condició de personal estatutari fix de gestió i serveis o de funcionari de carrera de Cossos Generals o d'Escales d'aquests dels subgrups A1, A2 o C1.
 • Estar, en la data de publicació de la convocatòria, en situació de servei actiu o en situació de reserva de plaça / lloc i prestar servei en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut (cas del personal estatutari fix de gestió i serveis) o en qualsevol administració pública (cas del funcionari carrera).
 • Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell B2 (nivell avançat).
 • Tenir reconegut el nivell o grau 1 o superior de carrera professional a qualsevol categoria estatutària de gestió i serveis o a qualsevol Cos General o Escala d'aquest dels subgrups A1, A2 o C1.
 • Haver prestat serveis un període mínim de 2 anys a l'àrea d'activitat de Selecció i Provisió i/o de Gestió de Recursos Humans en centres i institucions del Servei de Salut de les Illes Balears de l'Àrea de Salut de Mallorca a partir de la implantació del programa informàtic SAP Sector Públic de Recursos Humans.

Sol·licitud de participació

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de vint dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 30. 09/03/2023]

[Foto: Infosalut / Centre de Salut Camp Redó / CC BY-NC-SA 4.0]