Categoria: Recursos humans

Concurs de mèrits pel lloc de cap de grup d’Atenció a l’usuari i de Gestió d’informació i documentació clínica d'AP de Mallorca

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 30, de dia 9 de març de 2023, s'ha publicat la resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, de 27 de febrer de 2023, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs específic de mèrits, del lloc de treball de cap de grup d’Atenció a l’usuari i de Gestió d’informació i documentació clínica de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.

Funcions i àmbit d'actuació

La persona que resulti nomenada per ocupar el lloc convocat ha de realitzar les funcions pròpies d'un cap de grup de l'àrea d'activitat d'Atenció a l'usuari i de Gestió d'informació i documentació clínica a l'àmbit de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca i, específicament, entre d'altres, les següents:

 • Dirigir, organitzar, controlar i planificar el treball de la unitat.
 • Gestionar i tramitar les queixes, els suggeriments i les sol·licituds d'informació que formulin les persones físiques o jurídiques en relació amb el funcionament dels centres de salut, unitats bàsiques de salut, unitats de suport o qualsevol altre centre dependent d’Atenció Primària de Mallorca.
 • Usar i manejar l'aplicació informàtica QSSI.
 • Gestionar i tramitar les sol·licituds d'exercici dels drets ARCO-POL (accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, oblit i limitació) per part dels usuaris o pacients relatives a la història clínica o a qualsevol altra documentació clínica a l'àmbit de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.
 • Gestionar i tramitar les sol·licituds de trasllat d'història clínica d'atenció primària i de salut mental d'aquest nivell de pacients o usuaris amb origen o destinació a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Gestionar i tramitar la informació i la documentació clínica sol·licitada per altres Gerències de l'IB-Salut, per l'Administració de la CAIB o ens del seu sector públic, per altres administracions públiques o ens del sector públic estatal, autonòmic o local, pel Defensor del Poble, per l'AEPD o pel Defensor dels usuaris del sistema sanitari públic de les Illes Balears.
 • Gestionar, coordinar i supervisar la seguretat de la informació a la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca, assumint la seva responsabilitat en coordinació amb l'Oficina de Seguretat i el Delegat de Protecció de Dades del Servei de Salut de les Illes Balears.
 • Assumir la secretaria del Comitè de Seguretat de la Informació de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.
 • Altres funcions que li encomani el director gerent i/o el director de Gestió i Serveis Generals (o, si escau, subdirectors de l'àrea de gestió) d’Atenció Primària de Mallorca.

Requisits

Entre altres, complir amb els següents requisits:

 • Titulació: Títol de batxiller superior, formació professional de segon grau o equivalent (per a personal pertanyent a categories de gestió i serveis o a Cossos Generals o Escales d'aquests del subgrup C1); o Títol de graduat/graduada en ESO (LOE), graduat/graduada en educació secundària (LOGSE), graduat/graduada escolar (Llei 14/1970), batxiller elemental (Pla 1957) o tècnic/a auxiliar (per a personal pertanyent a categories de gestió i serveis o a Cossos Generals o Escales d'aquests del subgrup C2).
 • Tenir la condició de personal estatutari fix de gestió i serveis o de funcionari de carrera de Cossos Generals o d'Escales d'aquests dels subgrups C1 o C2.

 • Estar, en la data de publicació de la convocatòria, en situació de servei actiu o en situació de reserva de plaça / lloc i prestar servei en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut (cas del personal estatutari fix de gestió i serveis) o en qualsevol administració pública (cas del funcionari carrera).

 • Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell B2 (nivell avançat).

 • Tenir reconegut el nivell o grau 1 o superior de carrera professional a qualsevol categoria estatutària de gestió i serveis o a qualsevol Cos General o Escala d'aquest dels subgrups C1 o C2.

 • Haver prestat serveis un període mínim de 2 anys a l'àrea d'activitat d'Atenció a l'usuari i/o de Gestió d'informació i documentació clínica en centres i institucions del Servei de Salut de les Illes Balears de l'Àrea de Salut de Mallorca.

Sol·licitud de participació

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 30. 09/03/2023]

[Foto: Infosalut / Despatx / CC BY-NC-SA 4.0]