Categoria: Recursos humans

Es convoca el lloc de cap de grup de Secretaria de la Direcció Gerència i de la Direcció de Gestió i Serveis Generals d'AP de Mallorca

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 30, de dia 9 de març de 2023, s'ha publicat la resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, de 27 de febrer de 2023, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de cap de grup de Secretaria de la Direcció Gerència i de la Direcció de Gestió i Serveis Generals de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.

Funcions i àmbit d'actuació

La persona que resulti nomenada per ocupar el lloc convocat ha de realitzar les funcions pròpies d'un cap de grup de l'àrea d'activitat de Secretaria de la Direcció Gerència i de la Direcció de Gestió i Serveis Generals a l'àmbit de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca i, específicament, entre d'altres, les següents:

 • Dirigir, organitzar, controlar i planificar el treball de la unitat.
 • Exercir les funcions pròpies de la secretaria personal i administrativa de la Direcció Gerència i de la Direcció de Gestió i Serveis Generals de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.
 • Organitzar i coordinar l'agenda, les dietes i l'atenció a les visites de la Direcció Gerència i de la Direcció de Gestió i Serveis Generals de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.
 • Gestionar els registres d'entrada i sortida la Direcció Gerència i de la Direcció de Gestió i Serveis Generals de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca i distribuir-los a les unitats administratives que corresponguin.
 • Actuar en coordinació amb la resta de secretaris/secretàries dels òrgans de gestió de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.
 • Col·laborar en les tasques de secretaria dels altres òrgans de gestió de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.
 • Qualsevol altre que li encomani l'òrgan la Direcció Gerència i/o la Direcció de Gestió i Serveis Generals d’Atenció Primària de Mallorca.

Requisits

Entre altres, s'han de complir els següents requisits:

 • Tenir qualsevol de les titulacions següents o en condicions d'obtenir-la dins del termini de presentació de sol·licituds: Títol de batxiller superior, formació professional de segon grau o equivalent (per a personal pertanyent a categories de gestió i serveis o a Cossos Generals o Escales d'aquests del subgrup C1); o Títol de graduat/graduada en ESO (LOE), graduat/graduada en educació secundària (LOGSE), graduat/graduada escolar (Llei 14/1970), batxiller elemental (Pla 1957) o tècnic/a auxiliar (per a personal pertanyent a categories de gestió i serveis o a Cossos Generals o Escales d'aquests del subgrup C2).
 • Tenir la condició de personal estatutari fix de gestió i serveis o de funcionari de carrera de Cossos Generals o d'Escales d'aquests dels subgrups C1 o C2.
 • Estar, en la data de publicació de la convocatòria, en situació de servei actiu o en situació de reserva de plaça / lloc i prestar servei en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut (cas del personal estatutari fix de gestió i serveis) o en qualsevol administració pública (cas del funcionari carrera).
 • Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell B2 (nivell avançat).
 • Haver prestat serveis un període mínim d'1 any a l'àrea d'activitat de Secretaria personal o de direcció en centres i institucions del Servei de Salut de les Illes Balears de l'Àrea de Salut de Mallorca.

Sol·licitud de participació

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar, la documentació en el termini de vint dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 30. 09/03/2023

[Foto: Infosalut / Gerència d'Atenció Primària de Mallorca/ CC BY-NC-ND 2.0]