Categoria: Recursos humans

Concurs de mèrits pel lloc de cap de grup de Selecció i Provisió de personal sanitari A2, B, C1 i C2 d’Atenció Primària de Mallorca

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 30, de dia 9 de març de 2023, s'ha publicat la resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, de 27 de febrer de 2023, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs específic de mèrits, del lloc de treball de cap de grup de Selecció i Provisió de personal sanitari A2, B, C1 i C2 de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.

Funcions i àmbit d'actuació

La persona que resulti nomenada per ocupar el lloc convocat ha de realitzar les funcions pròpies d'un cap de grup de l'àrea d'activitat de Selecció i Provisió de personal sanitari A2, B, C1 i C2 a l'àmbit de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca i, específicament, entre d'altres, les següents:

 • Dirigir, organitzar, controlar i planificar el treball de la unitat.
 • Gestionar i tramitar la selecció del personal estatutari sanitari interí i substitut dels grups/subgrups A2, B, C1 i C2 de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.
 • Gestionar i tramitar les sol·licituds i obtencions de les autoritzacions que la normativa vigent estableixi en cada moment en relació amb la selecció de personal estatutari sanitari interí i substitut dels grups/subgrups A2, B, C1 i C2.
 • Gestionar i tramitar l'expedició dels nomenaments de personal estatutari sanitari interí i substitut dels grups/subgrups A2, B, C1 i C2, així com assegurar la seva constància documental en l'expedient personal.
 • Gestionar i tramitar la informació a les organitzacions sindicals que sigui pertinent en relació amb la selecció de personal estatutari sanitari interí i substitut dels grups/subgrups A2, B, C1 i C2.
 • Revisar i comprovar el compliment dels requisits necessaris per a l'accés a la condició de personal estatutari interí i substitut en l'àmbit de la Gerència d'Atenció Primària per part de les persones aspirants, així com assegurar la seva constància documental en el seu expedient personal, en relació amb el personal sanitari dels grups/subgrups A2, B, C1 i C2.
 • Gestionar la cobertura de l'atenció continuada del personal sanitari dels grups/subgrups A2, B, C1 i C2 a l'àmbit de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.
 • Maneig i domini del programa informàtic SAP-RRHH.
 • Maneig i domini del programa informàtic AIDA.
 • Gestió de permisos d'usuaris (actualment S i U).
 • Gestió de la borsa única de l'IB-Salut en relació amb la selecció del personal estatutari sanitari interí i substitut dels grups/subgrups A2, B, C1 i C2 a l'àmbit de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.
 • Gestionar i tramitar els procediments especials de selecció i les crides extraordinàries que convoqui la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca per a la selecció del personal estatutari sanitari interí i substitut dels grups/subgrups A2, B, C1 i C2.
 • Altres funciones que li encomani el director gerent i/o el director de gestió (o, en el seu cas, subdirectors de l'àrea de gestió) i/o el cap de servei de Recursos Humans de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.

Requisits

Entre altres, s'han de complir els següents requisits:

 • Titulació: Títol de batxiller superior, formació professional de segon grau o equivalent (per a personal pertanyent a categories de gestió i serveis o a Cossos Generals o Escales d'aquests del subgrup C1); o Títol de graduat/graduada en ESO (LOE), graduat/graduada en educació secundària (LOGSE), graduat/graduada escolar (Llei 14/1970), batxiller elemental (Pla 1957) o tècnic/a auxiliar (per a personal pertanyent a categories de gestió i serveis o a Cossos Generals o Escales d'aquests del subgrup C2).
 • Tenir la condició de personal estatutari fix de gestió i serveis o de funcionari de carrera de Cossos Generals o d'Escales d'aquests dels subgrups C1 o C2.

 • Estar, en la data de publicació de la convocatòria, en situació de servei actiu o en situació de reserva de plaça / lloc i prestar servei en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut (cas del personal estatutari fix de gestió i serveis) o en qualsevol administració pública (cas del funcionari carrera).

 • Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell B2 (nivell avançat).

 • Tenir reconegut el nivell o grau 1 o superior de carrera professional a qualsevol categoria estatutària de gestió i serveis o a qualsevol Cos General o Escala d'aquest dels subgrups C1 o C2.

 • Haver prestat serveis un període mínim de 2 anys a l'àrea d'activitat de Selecció i Provisió i/o de Gestió de Recursos Humans en centres i institucions del Servei de Salut de les Illes Balears de l'Àrea de Salut de Mallorca a partir de la implantació del programa informàtic SAP Sector Públic de Recursos Humans.

Presentació de sol·licituds

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de vint dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 30. 09/03/2023]

[Foto: CS Emili Darder]