Categoria: Recursos humans

Una vacant d'administratiu/va per Inspecció Mèdica dels Serveis Centrals del Servei de Salut

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 57, de dia 4 de maig de 2023, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada dels Serveis Centrals del Servei de Salut per prestar serveis a la Inspecció Mèdica.

Funcions

La persona seleccionada ha d'acomplir les funcions pròpies de la categoria, i de manera específica les que es relacionen a continuació:

 • Elaborar la llista de centres propis COVID amb la informació rebuda del SPRL.
 • Elaborar i gestionar la llista INSS Processos Talla Durada (0 a 45 dies) i procedir-ne a la citació.
 • Elaborar i gestionar la llista de personal a IT Centres Propis.
 • Elaborar i gestionar els indicadors de registre d'entrada i sortida de propostes d'alta.
 • Recopilar, codificar i distribuir informes trimestrals.
 • Facturació a tercers: Controlar i revisar la llista elaborada per Mútua Balear com a AT i que han de ser facturats; Identificar aquells treballadors rebutjats per Mútua Balear per manca de documentació i instar les diferents gerències perquè aportin com més aviat millor el document que falta.
 • Tramitar les sol·licituds de proves complementàries de l'INSS i de les inspeccions de Menorca i Eivissa.
 • Elaborar la llista de pacients de baixa per quota des de la font de dades d'e-SIAP.
 • Extreure de SOPHIA els indicadors d'incidència, prevalença, durada mitjana de la baixa i durada mitjana per assegurat per bolcar-los en fulls de càlcul Excel per elaborar l'estadística de la unitat.
 • Explotació de dades de la Memòria d'activitat i altres informes intermedis per a la presentació a la Comissió Central de l'INSS, de SOPHIA, e-SIAP, Sharepoint i bases de dades pròpies.
 • Donar suport informàtic de les bases de dades que hi ha a Inspecció Mèdica per donar resposta a una necessitat que no cobreix ni Sophia, ni e-SIAP.
 • Tramitar sol·licituds de permisos d'accés (e-SIAP, eSIL…) al personal de nova incorporació a Inspecció Mèdica i a usuaris «S» externs (INNS i mútues) interessats a realitzar els cursos en línia que imparteix IM.

Requisits

Entre altres, s'han de complir amb els següents:

 • Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears i prestar servei als Serveis Centrals del Servei de Salut. Si la convocatòria es declara deserta perquè no s'hi ha presentat ningú que compleixi els requisits, es preveu expressament que s'estendrà al personal que compleixi els requisits de la resta de les gerències de la mateixa àrea de salut.
 • Pertànyer a algun grup de classificació inferior o a una categoria o especialitat diferent del mateix grup que la plaça a la qual s'opta.
 • Estar en la situació de servei actiu.
 • Tenir qualsevol de les titulacions següents: batxillerat (LOE), batxillerat (LOGSE), batxillerat unificat polivalent, batxillerat superior (pla de 1957), tècnic/tècnica, tècnic/tècnica especialista, o bé haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de vint-i-cinc anys, o estar en condicions d'obtenir la titulació abans que venci el termini per presentar sol·licituds. També poden participar en el procés selectiu les persones que hagin prestat servei durant cinc anys en la categoria d'origen i tenguin la titulació exigida en el grup immediatament inferior a la categoria a la qual s'opta, excepte que calgui tenir una titulació o una habilitació professional específiques per acomplir les funcions assignades. En el cas de les titulacions obtingudes a l'estranger, cal acreditar que estan homologades pel ministeri corresponent.
 • Tenir coneixements orals i escrits de català corresponents al nivell intermedi (B2).

Sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds és de deu dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 57. 04/05/2023]

[Foto: Conselleria de Salut]